Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 62
20 maja 2000 r.

obejmuje okres od 1 do 15 maja 2000 r.

58 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo Energetyczne,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych oraz niektórych innych ustaw,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczących zniesienia kary śmierci,
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności,
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin. rad powiatów i sejmików województw, ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw,
Zmiany w składzie komisji senackich.
Oświadczenia złożone na 58 posiedzeniu Senatu
Z prac komisji senackich
4 maja 2000 r.
5 maja 2000 r.
9 maja 2000 r.
10 maja 2000 r.
12 maja 2000 r.
Kontakty międzynarodowe
Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"