Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 47
5 października 1999 r.

obejmuje okres od 16 do 30 września 1999 r.

 

42 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej,
Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Regulaminową i Spraw Senatorskich projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Zmiany w składzie komisji senackich
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 42. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
16 września 1999 r.
20 września 1999 r.
21 września 1999 r.
22 września 1999 r.
23 września 1999 r
27 września 1999 r
29 września 1999 r.
30 września 1999 r.

Kontakty międzynarodowe

Senat i Polonia

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka

 


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"