Diariusz Senatu RP, spis tre¶ci, poprzedni fragment, następny fragment


Marszałkowie Senatu

Andrzej Stelmachowski, marszałek Senatu RP I kadencji (1989 1991).

Urodzony 28 stycznia 1925 w Poznaniu. Ukończył studia prawnicze i uzyskał stopnie naukowe na Uniwersytecie Poznańskim: magistra 1947, doktora 1950, habilitacja i docent 1958. Mianowany profesorem nadzwyczajnym 1962, profesorem zwyczajnym 1973. Specjalno¶ć naukowa: prawo cywilne i rolne. Pracownik naukowy Uniwersytetu Poznańskiego 1947 – 1950, Uniwersytetu Warszawskiego 1950 – 1962, Uniwersytetu Wrocławskiego 1962 – 1969, Uniwersytetu Warszawskiego od 1969.

Senator RP z województwa białostockiego i marszałek Senatu RP 1989 – 1991. minister edukacji narodowej 1991 - 1992.

Działacz katolicki: członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie od 1972, prezes KIK 1987 – 1990; członek kilku Komisji Episkopatu Polski od 1975, współzałożyciel i przewodnicz±cy Komitetu Organizacyjnego Ko¶cielnej Fundacji na Rzecz Rolnictwa 1982 – 1985.

Członek NSZZ “Solidarno¶ć” od 1980: doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej 1980; ekspert O¶rodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Komisji Krajowej NSZZ “Solidarno¶ć” 1980 – 1981; doradca Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ “Solidarno¶ć” podczas stanu wojennego. Członek Komitetu Obywatelskiego przy przewodnicz±cym NSZZ “Solidarno¶ć” 1988 –1990. Jeden z głównych negocjatorów NSZZ “Solidarno¶ć” w rozmowach z władzami komunistycznymi przed i w ramach “Okr±głego Stołu” 1988 – 1989. Inicjator i prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” od 1990.

 

August Chełkowski, marszałek Senatu RP II kadencji ( 1991 – 1993).

Urodzony 27 lutego 1927 w Telkwicach (Prusy Wschodnie). Ukończył studia fizyki i uzyskał stopnie naukowe na Uniwersytecie Poznańskim: magistra 1952, doktora 1959, habilitacja i docent 1963. Mianowany profesorem nadzwyczajnym 1973, profesorem zwyczajnym 1990. Specjalno¶ć naukowa: fizyka ciała stałego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Poznańskiego 1953 - 1967, filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach 1965 – 1968, Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach od 1968. prorektor Uniwersytetu ¦l±skiego 1981, rektor 1981 – 1982; członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1982 – 1985.

Senator RP z województwa katowickiego od 1989: Przewodnicz±cy senackiej Komisji Ochrony ¦rodowiska 1990 – 1991, marszałek Senatu RP 1991 – 1993, przewodnicz±cy senackiej Komisji Nauki i Edukacji Narodowej od 1997.

Działacz harcerski 1945 – 1949, 1956 – 1960. Członek NSZZ “Solidarno¶ć” od 1980, internowany w stanie wojennym jako jedyny rektor wyższej uczelni w Polsce 1981.

 

Adam Struzik, marszałek Senatu RP III kadencji 1993 – 1997.

Urodzony 1 stycznia 1957 w Kutnie. Ukończył studia na Akademii Medycznej w Łodzi: lekarz medycyny 1982. Specjalista chorób wewnętrznych: I stopień 1986, II stopień 1990. Dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku 1990 – 1997.

Senator RP z województwa płockiego 1991: przewodnicz±cy senackiej Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia 1991 – 1993; marszałek Senatu RP 1993 – 1997.

Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego od 1990: członek Rady Naczelnej PSL. Radny Miasta i Gminy G±bin 1990 – 1998, przewodnicz±cy Prezydium Krajowego Sejmiku Samorz±du Terytorialnego 1994 – 1998, radny województwa mazowieckiego od 1998.

 

Alicja Grze¶kowiak z domu Bautro, marszałek Senatu RP IV kadencji ( od 1997).

Urodzona 10 czerwca 1941 w ¦wirzu (koło Lwowa). Ukończyła studia prawnicze i uzyskała stopnie naukowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: magistra 1963, doktora 1971, doktora habilitowanego 1978. Mianowana docentem w 1978, profesorem nadzwyczajnym 1990. Specjalno¶ć naukowa: prawo karne. Pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1966 –1996, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 1990.

Senator RP z województwa toruńskiego od 1989: przewodnicz±ca senackiej Komisji Konstytucyjnej 1989 – 1991; wicemarszałek Senatu RP 1991 – 1993; członek polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy 1989 – 1996, wiceprzewodnicz±ca frakcji chrze¶cijańsko-demokratycznej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy 1992 – 1997; marszałek Senatu RP od 1997.

Członek NSZZ “Solidarno¶ć od 1980, działaczka Ruchu Obrony Praw Człowieka; inicjatorka działań na rzecz prawnej ochrony dziecka poczętego. Członek RS AWS. Członek Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Państwie Watykańskim; konsultor Papieskiej Rady do spraw Rodziny.


Diariusz Senatu RP, spis tre¶ci, poprzedni fragment, następny fragment