Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 29
5 stycznia 1999 r.

obejmuje okres od 16 do 31 grudnia 1998 r.

 

25.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Senat uchwalił poprawki do ustawy - Prawo dewizowe
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sejmowej komisji śledczej
Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności za okres od 8 maja 1997 do 7 maja 1998 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Pierwsze czytanie projektów ustaw przedstawionych przez Komisję Spraw Emigracji i Polaków za Granicą

Oświadczenia złożone przez senatorów na 25. posiedzeniu Senatu

26. posiedzenie Senatu
Senat uchwalił poprawki do ustawy o służbie cywilnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych
Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Poprawka Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Poprawka Senatu do ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Senat uchwalił poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej
Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
Poprawka Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Ustawa o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych - przyjęta z poprawkami
Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 26. posiedzeniu Senatu

27. posiedzenie Senatu
Senat uchwalił poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe"
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000
Ustawa o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa - przyjęta bez poprawek
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 27. posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
43. posiedzenie
44. posiedzenie
45. posiedzenie
46. posiedzenie
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
1 grudnia 1998 r.
16 grudnia 1998 r.
17 grudnia 1998 r.
21 grudnia 1998 r.
22 grudnia 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"