Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Prezydium Senatu

POSIEDZENIA

1 lipca br. odbyło się 32. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Towarzystwa Solidarnej Pomocy przy Komisji Robotniczej NSZZ "Solidarność" Huty im. Tadeusza Sędzimira w Krakowie i przyznało dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł na pomoc (głównie transport) w organizacji letniego wypoczynku dzieci polskich ze Wschodu.

Przyznano dotację w wysokości 10 tys. zł dla "Caritas" Archidiecezji Warszawskiej na zorganizowanie turnusów kolonijnych dla dzieci polskich z Rumunii. Marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła uwagę, iż 5 tys. zł przyznane na tenże cel od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" są również wyasygnowane z budżetu Senatu, na co należałoby zwrócić uwagę dyrektorowi "Caritasu".

Marszałek A. Grześkowiak zwróciła uwagę na nietypowe rozwiązanie wypoczynku letniego w ramach działań Ruchu "Rodzina Rodzin" wśród kresowych rodzin polskich. Zaakceptowano wniosek Rektoratu Rzymskokatolickiego Matki Bożej Jasnogórskiej i przyznano na powyższy cel 10 tys. zł.

Przedyskutowano wniosek Polskiej Macierzy Szkolnej o wyposażenie ośrodka macierzy w Grodnie w sprzęt wydawniczy niezbędny do wydawania podręczników, zeszytów, pomocy metodycznych oraz sfinansowanie kosztów druku kilku podręczników. Stwierdzono, że przed powzięciem decyzji co do ewentualnego dofinansowania należy zasięgnąć opinii na temat zamierzonych do druku podręczników oraz ustalić, czy jest na nie zgoda władz oświatowych Białorusi. Ponadto należy zasięgnąć informacji odnośnie do przyznawanych macierzy uprzednio dotacji. Marszałek A. Grześkowiak zauważyła, iż sprawą podręczników i pomocy naukowych dla polskich szkół zajmuje się Fundacja im. Tadeusza Goniewicza, a ponadto szkoła polska w Grodnie nigdy nie zwracała się o pomoc w uzyskaniu podręczników dla polskich dzieci. Wniosek Polskiej Macierzy Szkolnej z Grodna zostanie ponownie rozważony przez prezydium po uzyskaniu odpowiednich informacji.

Zapoznano się z wnioskiem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie o rozważenie możliwości przyznania częściowego dofinansowania na zakup autokaru. Wniosek został odrzucony z uwagi na brak podstaw prawnych dofinansowania z budżetu Senatu tego typu przedsięwzięć.

Wniosek Studia Filmowego "Fenix-Film" o dofinansowanie realizacji filmu dokumentalnego "I w Ostrej świecisz Bramie" uznany został za leżący w gestii ministerstwa kultury.

Pisma dotyczące propozycji rozwiązania problemu podniesienia z kryzysu finansowego polskiego dziennika "Kurier Wileński", wystosowane do marszałka Senatu przez ambasadora RP w Wilnie Eufemię Tejchman oraz prezesa Radia "Znad Wilii" Czesława Okińczyca, zostaną przekazane przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą celem zasięgnięcia opinii.

W dniach 21-22 lipca br. będzie przebywał w Polsce, na zaproszenie marszałek A. Grześkowiak, przewodniczący Senatu Republiki Francuskiej Rene Monory. Przyjęto zaproponowany program wizyty. Gościa ma powitać wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski, pożegnać - wicemarszałek Donald Tusk.

Prezydium wyraziło zgodę na wystosowanie oficjalnego zaproszenia i organizację wizyty członków grupy Francja-Polska Senatu Francji na początku roku 1999. Celem wizyty ma być zapoznanie się z przebiegiem wprowadzenia reformy samorządowej.

Marszałek A. Grześkowiak oraz wicemarszałek T. Rzemykowski przekazali swoje spostrzeżenia i uwagi po powrocie z oficjalnej podróży do Australii. Zgodnie podkreślono dobry klimat stosunków polsko-australijskich zarówno odnośnie do współpracy międzyparlamentarnej, jak i międzyrządowej. W czasie wizyty odbyło się wiele spotkań z miejscową Polonią.

* * *

8 lipca br. odbyło się 33. posiedzenie Prezydium Senatu .

Prezydium przyjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich z datą obowiązującą: 1 lipca 1998 r. Analogiczna uchwała dotycząca biur poselskich została przyjęta przez Prezydium Sejmu.

Omówiono wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w sprawie dotacji na prenumeratę i kolportaż czasopism krajowych dla środowisk polskich na Wschodzie. Przyznano dotację w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na koszty transportu czasopism.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację przedstawioną w piśmie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senatora Władysława Bartoszewskiego, iż Parlamentarna Komisja Wspólna Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej przyjęła Deklarację i Zalecenia, w których zaproponowała, aby "w spotkaniach przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z przewodniczącymi parlamentów państw stowarzyszonych z Europy Środkowej i Wschodniej brali udział także przewodniczący senatów Polskiego czeskiego i rumuńskiego".

Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

Powrócono do sprawy wydawania Słownika Biograficznego Polonii Świata. Stwierdzono konieczność wyjaśnienia spraw związanych z: przyznanymi uprzednio dotacjami oraz Kapitułą Honorowego Medalu "Polonia Semper Fidelis".

Zapoznano się z przewidywanymi terminami i projektowanymi porządkami obrad Senatu w lipcu i sierpniu br.

UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 38

PREZYDIUM SENATU

z dnia 1 lipca 1998 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom niepaństwowym, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1998 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 35.000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane na rachunki jednostek wymienionych w załączniku do uchwały przez Kancelarię Senatu.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek niepaństwowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki niepaństwowe zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami niepaństwowymi, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 38 Prezydium Senatu RP
z dnia 1 lipca
1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1998 r.

1.

Towarzystwo Solidarnej Pomocy

przy Komisji Robotniczej Hutników

NSZZ "Solidarność"

Huta im. Tadeusza Sendzimira

bud. S pok. 106

ul. Ujastek 1

30-969 Kraków

Dofinansowanie kosztów wypoczynku letniego 25 dzieci polskich z Żytomierza na Ukrainie oraz 25 dzieci polskich ze Starych Trok na Litwie wraz z opiekunami (koszty transportu i wyżywienia)

15.000 zł

2.

CARITAS Archidiecezji Warszawskiej

ul. Czerniakowska 137

00-720 Warszawa

Dofinansowanie kosztów wypoczynku letniego 80 dzieci polskich z Bukowiny w Rumunii (koszty transportu i wyżywienia )

10.000 zł

3.

Rektorat Rzymskokatolicki Matki Bożej Jasnogórskiej

ul. Łazienkowska 14

00-449 Warszawa

Dofinansowanie kosztów organizacji trzech obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla polskich rodzin z Litwy i Ukrainy (95 osób - koszty wyżywienia i zakwaterowania)

10.000 zł

     

---------------

   

Razem:

35.000 zł

UCHWAŁA NR 39

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 lipca 1998 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Szefa Kancelarii Senatu do zakupu lub zlecania jednostkom niepaństwowym dokonywania zakupu pojedynczych egzemplarzy sprzętu i wyposażenia o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 5.000 zł, celem ich przekazania na potrzeby Polonii i Polaków na Wschodzie, stosownie do otrzymanych wniosków oraz sfinansowania kosztów przejazdu i pobytu gości polonijnych zapraszanych przez organa Senatu lub Kancelarię Senatu

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 100.000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Zlecenie zakupu jednostce niepaństwowej wymaga zawarcia umowy określającej szczegółowe zasady wykonania zleconego zadania państwowego, terminy przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia.

§ 4.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki niepaństwowe zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment