Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 15
5 czerwca 1998 r.

obejmuje okres od 16 do 31 maja 1998 r.

 

12 posiedzenie Senatu RP
Ustawa o samorządzie powiatowym
Ustawa o administracji rządowej w województwie
Ustawa o samorządzie województwa
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw a także o zmianie ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla nieletnich ofiar wojny 1939 - 1945
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Oświadczenia

13 posiedzenie Senatu RP
Ustawa o ratyfikacji IV Protokołu do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami, sporządzonego w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r.
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin
Oświadczenia

Z prac komisji senackich
19 maja 1998 r.
20 maja 1998 r.
26 maja 1998 r.
27 maja 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Senat i Polonia

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"