Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment


UCHWAŁY PREZYDIUM SENATU

UCHWAŁA Nr 15
PREZYDIUM SENATU

z dnia 24 lutego 1998 r.

w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń socjalnych przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1081) w porozumieniu z Prezydium Sejmu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zasady tworzenia funduszu świadczeń socjalnych dla senatorów, zwanego dalej "Funduszem" i zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518).

§ 2.

1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są senatorowie, byli senatorowie oraz członkowie ich rodzin.

2. Za członków rodzin uprawnionych do korzystania ze świadczeń z Funduszu uważa się:

1) dzieci własne, dzieci małżonka i przysposobione, w wieku do lat 18, a jeśli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat,

2) małżonka nie pracującego i nie posiadającego innych stałych źródeł utrzymania.

§ 3.

Fundusz jest przeznaczony na następujące cele:

1) dofinansowanie różnych form wypoczynku,

2) udzielanie finansowej pomocy materialnej,

3) udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe.

§ 4.

1. Świadczenia z Funduszu są przyznawane przez Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej na wniosek zainteresowanego.

2. Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej powoływany jest przez Prezydium Senatu spośród przedstawicieli wszystkich klubów i kół senackich.

3. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach.

4. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia sekretarz Zespołu, wyznaczony przez Szefa Kancelarii Senatu. Sekretarz Zespołu bierze udział w posiedzeniach Zespołu, bez prawa głosu.

§ 5.

Pomoc na cel określony w § 3 pkt 1 udzielana jest w formie zwrotu określonej kwoty pieniędzy za wykupione skierowanie na zorganizowane formy wypoczynku urlopowego albo w formie ekwiwalentu za wypoczynek organizowany we własnym zakresie.

§ 6.

Pomoc na cel określony w § 3 pkt 2 udzielana jest w formie przyznania zapomogi. W szczególności pomoc ta może być przyznana w przypadku:

- indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci,

- szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej.

§ 7.

1. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana w formie pożyczki udzielanej na warunkach określonych w umowie.

2. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- budowy lub zakupu domu jednorodzinnego albo mieszkania w domu wielorodzinnym,

- uzupełnienia wkładu mieszkaniowego,

- zamiany domu jednorodzinnego lub mieszkania,

- remontu domu jednorodzinnego lub mieszkania.

3. Umowa pożyczki jest zawierana z Kancelarią Senatu. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Pożyczka może być udzielona raz na dwa lata, jeżeli spłacona została pożyczka udzielona wcześniej.

5. Spłata pożyczki może być rozłożona co najwyżej na 24 miesięczne raty, a oprocentowanie pożyczki wynosi 4% rocznie.

6. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 3 miesięcy od jej otrzymania.

7. Spłata pożyczki może być zawieszona, jednakże na okres nie przekraczający 6 miesięcy.

8. Pożyczka może ulec umorzeniu w razie śmierci pożyczkobiorcy, na wniosek jego spadkobierców.

9. Udzielenie pożyczki przekraczającej 50% uposażenia senatorskiego a w przypadku byłego senatora albo członka jego rodziny 50% jego wynagrodzenia, emerytury lub renty wymaga poręczenia dwóch senatorów.

§ 8.

Pierwszeństwo w uzyskaniu świadczeń z Funduszu mają osoby uprawnione znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, analizowanej łącznie.

§ 9.

1. Podstawę do przyznania świadczeń z Funduszu stanowi umotywowany wniosek osoby uprawnionej, uzupełniony jej oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz o wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym uzyskanego w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku.

2. Wysokość świadczenia z Funduszu zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu.

§ 10.

Główny Księgowy Kancelarii Senatu przedstawia Zespołowi do Spraw Pomocy Socjalnej raz na kwartał szczegółowe informacje o stanie środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu.

§ 11.

Traci moc uchwała Nr 24 Prezydium Senatu z dnia 16 października 1996 r. w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń socjalnych przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU
Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 15 Prezydium Senatu RP
z dn
ia 24 lutego 1998 r.

UMOWA

pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych dla senatorów

W dniu ............................. pomiędzy Kancelarią Senatu, zwaną dalej "Kancelarią", w imieniu której działa Szef Kancelarii Senatu ..........................................................................................a Panem/Panią Senatorem ............................................................................................................... zwanym dalej "Pożyczkobiorcą" zamieszkałym w ...................................................................... .......................................................................................................................................................została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Decyzją Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej z dnia ................................... została przyznana pożyczkobiorcy pożyczka w kwocie .......................................................................................... (słownie złotych: .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................) oprocentowanie w wysokości 4 % w stosunku rocznym stanowi kwotę ................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§ 2.

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać pożyczkę w ............... ratach miesięcznych po ...................... zł z tym, że pierwsza rata pożyczki wynosić będzie ................................. zł.

2. Spłata pożyczki rozpoczyna się od dnia..................................................

§ 3.

Pożyczkobiorca upoważnia Kancelarię do potrącania należnych rat pożyczki, zgodnie z § 1 i 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu uposażenia senatorskiego lub w przypadku nie pobierania uposażenia, z diety senatorskiej od dnia ..................................., do dnia całkowitej spłaty pożyczki.

§ 4.

W przypadku zakończenia kadencji Senatu bądź wygaśnięcia mandatu kwotę pożyczki pozostałą do spłaty Pożyczkobiorca uiszcza w dotychczasowych ratach i oprocentowaniu, na konto: NBP Oddział okręgowy Warszawa, nr 1052-2365-223.

§ 5.

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Powstałe w związku z realizacją umowy ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Kancelarii.

Umowa niniejsza została sporządzona w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej strony.

...................................... ..........................................

(Pożyczkobiorca) Kancelaria Senatu

Poręczamy solidarnie zobowiązanie pożyczkobiorcy.

Podpis poręczyciela ...............................

Podpis poręczyciela ...............................

Poręczenie:

Zobowiązujemy się wobec Kancelarii Senatu do spłaty pożyczki udzielonej p. ...................................................................................................................................................solidarnie w ratach i terminach uzgodnionych, na wypadek gdyby pożyczkobiorca nie wykonał swego zobowiązania.

  1. Pan/Pani ......................................................................................................
  2. zam. ............................................................................................................

  3. Pan/Pani .....................................................................................................

zam. ............................................................................................................

1) ....................................................

(podpis poręczyciela)

2) ....................................................

(podpis poręczyciela)


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment