Druk nr 538


ANEKS 4: WNIOSKI FORMALNE KOMPLETNE DOTYCZĄCE ZMIANY PODZIAŁU TERYTORIALNEGO STOPNIA POWIATOWEGO

( w opisach przytoczono argumentację wnioskodawców)

I. PODZIAŁ POWIATÓW POWODUJĄCY UTWORZENIE NOWYCH POWIATÓW

1 BRZEZINY woj. łódzkie pow. łódzki wschodni

Gmina o statusie miasta Brzeziny chce zostać siedzibą władz powiatu brzezińskiego

Formalny wniosek Wojewody Łódzkiego (przekazany przy piśmie z dnia 31.01.2000r.,Nr ON.IIL0422/5/2000) dotyczy gmin: Brzeziny m. Brzeziny, Dmosin , Jeżów, Rogów

pozytywne opinie

- rady pięciu zainteresowanych gmin,

- Sejmik Województwa Łódzkiego,

- Wojewoda Łódzki, "..w ramach uregulowania ustroju terytorialnego całego otoczenia aglomeracji łódzkiej",

negatywne stanowiska:

- władze pozostałych gmin z wyjątkiem gminy Andrespol, która nie zajęła żadnego stanowiska,

- Rada Powiatu Łódzkiego-Wschodniego.

Rozmiar: 25491 bajtów

Zgłaszane uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe i inne:

Pierwsze najstarsze wzmianki o Brzezinach, jako ośrodku o funkcjach ponadlokalnych, pochodzą z 1332r., gdzie jest mowa o kasztelanii brzezińskiej, następne - z 1386r., w których Brzeziny wymieniane są jako miejsce prowadzenia rozpraw sądowych ("powiaty sądowe").Siedzibą powiatu w rozumieniu współczesnym, były Brzeziny od XVIII w. do 1975r. W 1974r. powiat brzeziński obejmował:

- miasta: Brzeziny, Koluszki

- jednostkę mającą wspólne organy dla miasta i gminy : Stryków

- gminy wiejskie : Będków, Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Nowosolna, Rogów, Rokiciny i Ujazd.

Reforma administracyjna kraju z 1975r. spowodowała likwidację powiatu brzezińskiego i podzielenie jego obszaru na 3 województwa: łódzkie, skierniewickie oraz piotrkowskie. Przerwane zostały więzi i ciążenia ukształtowane na tym terenie przez wieki. Mimo to, miasto Brzeziny pozostało nadal ośrodkiem ponadlokalnym dla otaczających je gmin, z uwagi na bazę, niewielkie odległości i dobrą komunikację. Do końca 1998r. w Brzezinach funkcjonowały wszystkie placówki i instytucje o charakterze ponadgminnym, takie jak Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Biuro Notarialne, Komenda Rejonowa Policji itp.. W Brzezinach był Oddział Zamiejscowy Urzędu Rejonowego w Skierniewicach. W chwili obecnej, Brzeziny stanowią nadal centrum oświatowe, kulturowe, administracyjne, ochrony zdrowia, obsługi rolnictwa dla otaczających gmin.

Argumenty podnoszone na rzecz utworzeniem powiatu:

- brak jednorodności obecnego powiatu łódzkiego wschodniego ze względu na układ przestrzenny oraz więzi społeczne, kulturowe i gospodarcze. Rozwój innych funkcji na południu powiatu (gminy: Tuszyn, Rzgów, Andrespol, Brójce) niż na wschodzie (rolnictwo),

- usprawnienie funkcjonowania administracji powiatowej, poprzez zlokalizowanie urzędu w jednym miejscu. Obecna siedziba Starostwa Powiatowego Łódź Wschód mieści się w 6 różnych miejscach Łodzi oraz w Koluszkach,

- niezwykle silne więzi społeczne, kulturowe i gospodarcze ukształtowane na tym obszarze przez bardzo długi okres czasu, podczas którego Brzeziny były ośrodkiem powiatowym lub pełniły rolę ośrodka rejonowego w dwustopniowym podziale terytorialnym,

- zachowanie i funkcjonowanie instytucji ponadgminnych w Brzezinach, mimo likwidacji w 1975r. powiatów,

- istnienie odpowiedniej bazy na siedziby instytucji powiatowych,

- utworzenie nowego powiatu umożliwiłoby sprawiedliwy i racjonalny podział środków finansowych oraz pozwoliłoby na rozwiązanie problemów istotnych dla tego terenu przez władze powiatowe,

- wyraźnie tendencyjne podejście władz obecnego powiatu do spraw i problemów mieszkańców Brzezin,

- nie bez znaczenia byłby również wzrost liczby miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry,

- zakończenie konfliktu społecznego.

2 BYSTRZYCA KŁODZKA woj. dolnośląskie, pow. kłodzki

Trzy gminy chcą utworzyć powiat, którego siedziba będzie w Bystrzycy Kłodzkiej

łączy się z wnioskiem Nr 7

Formalny wniosek 3-ch rad miejskich - pismo Wojewody Dolnośląskiego z dn. 20.03.2000r. Nr Or.III.0420-2/1/00. dotyczy gmin: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Stronie Śląskie

pozytywne opinie:

- zainteresowanych 3-ch rad gmin

negatywne opinie:

- Rady Powiatu Kłodzkiego,

- Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

- Wojewody Dolnośląskiego.

Do wniosku nie zgłoszono stanowisk z 11 pozostałych gmin powiatu kłodzkiego.

Rozmiar: 27929 bajtów

Zgłaszane uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe i inne

Powiat bystrzycki był historycznie ukształtowaną jednostką administracyjną. Istniał od połowy XIX wieku aż do 1975r. W 1990r. utworzono w Bystrzycy Kłodzkiej Urząd Rejonowy Rządowej Administracji Ogólnej, który spełniał swoje zadania wobec mieszkańców gmin wchodzących w skład byłego powiatu. Argumentem za utworzeniem powiatu bystrzyckiego są warunki klimatyczne i fizjografia terenu, specyficzne dla południowej części Kotliny Kłodzkiej. Znaczne odległości od poszczególnych miejscowości, układ komunikacyjny dostosowany do warunków górskich umożliwiają mieszkańcom południowej części Kotliny Kłodzkiej stosunkowo szybko dotrzeć do Bystrzycy Kłodzkiej i po załatwieniu spraw w urzędzie wrócić do domu. Sprawdziło się to w czasie funkcjonowania w Bystrzycy Kłodzkiej Urzędu Rejonowego. Istniejący układ komunikacyjny umożliwia dogodne połączenia wszystkich miejscowości istniejącego niegdyś powiatu bystrzyckiego z jego centrum, zlokalizowanym w Bystrzycy Kłodzkiej, a istniejąca baza PKS pozwala dostosować i zoptymalizować sieć połączeń komunikacji samochodowej.

Argumenty podnoszone na rzecz utworzeniem powiatu:

- poparcie ze strony zainteresowanych rad gmin oraz mieszkańców,

- zaangażowanie władz Bystrzycy Kłodzkiej,

- tradycje powiatowe,

- był urząd rejonowy.

3 GOŁDAP woj. warmińsko- mazurskie, pow. olecko-gołdapski

Trzy gminy chcą utworzyć powiat, którego siedziba będzie Gołdap

Formalny wniosek 3-ch rad gmin - pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7.02.2000r., Nr ON.I.0423-6/99

dotyczy gmin:

-Gołdap, Dubeninki - z powiatu olecko- gołdapskiego

-Banie Mazurskie - z powiatu giżyckiego

Pozytywne opinie:

- rady 3 zainteresowanych gmin: Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie,

- Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Negatywne stanowiska

- Rada Powiatu Olecko-Gołdapskiego,

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Rada Powiatu w Giżycku rozpatrując ten wniosek - nie zajęła żadnego stanowiska.

Rozmiar: 29162 bajtów

Zgłaszane uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe i inne:

Powiat gołdapski utworzony został na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej. Nieprzerwanie do czerwca 1975r. miasto Gołdap było siedzibą powiatu. Okolice Gołdapi to najdalej na północny wschód wysunięte tereny województwa warmińsko-mazurskiego. Północna granica gmin: Dubeninki, Gołdap i Banie Mazurskie jest granicą państwową z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Równoleżnikowa rozpiętość obszaru trzech gmin przekracza 60 km. Południkowa rozpiętość sięga 20 km. Miasto Gołdap położone jest centralnie. Powoduje to, iż odległość do starostwa z najdalszych krańców powiatu nie przekroczy 40 km.

Argumenty podnoszone na rzecz utworzeniem powiatu:

- przygraniczne położenie,

- przewidywany rozwój społeczno-gospodarczy na bazie istniejącego przejścia granicznego i turystyki, - ogromne zaangażowanie władz Gołdapi oraz dwóch pozostałych gmin,

- miasto było siedzibą urzędu rejonowego.

4 LESKO woj. podkarpackie pow. bieszczadzki

Miasto Lesko chce zostać siedzibą powiatu

Formalny wniosek Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.12.1999r., Nr Or.I-04.28/2/99

dotyczy gmin Baligród, Cisna, Lesko. Olszanica, Solina

Opinie pozytywne

-Rady 5 -zainteresowanych gmin: Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica i Solina,

-Rada Powiatu Bieszczadzkiego,

-Sejmik Województwa Podkarpackiego

Stanowiska negatywne:

-rady 3- ch pozostałych gmin z powiatu bieszczadzkiego: -Wojewoda Podkarpacki.

Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne

Rozmiar: 36671 bajtów

Zgłaszane uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe i inne

Od ponad 100 lat istniał powiat leski. Został on utworzony za czasów zaboru austriackiego i trwał nieprzerwanie aż do 1975r. W latach 1972-75 był tu eksperymentalny powiat bieszczadzki z siedzibą w Lesku. W okresie międzywojennym powiat leski był największym powiatem w województwie lwowskim. Pomimo woli społeczności lokalnych, wyrażonej w podjętych w 1993 r. uchwałach rad gmin w sprawie utworzenia dwóch powiatów z siedzibami w Lesku i Ustrzykach Dolnych oraz pozytywnej opinii Wojewody i Sejmiku Województwa Krośnieńskiego, Rada Ministrów w sierpniu 1998 roku, wbrew wcześniejszym ustaleniom, podjęła arbitralną decyzję o utworzeniu na omawianym terenie jednego powiatu lokalizując tym razem jego siedzibę w Ustrzykach Dolnych. Decyzja ta, podjęta wbrew naturalnym ciążeniom, doprowadziła do ponownego nasilenia się konfliktu, wcześniej utworzenie powiatu bieszczadzkiego z siedzibą w Lesku zantagonizowało mieszkańców tego regionu. Obydwa miasta pełnią rolę ośrodków gospodarczych. Lesko - dla mieszkańców gmin : Baligród, Cisna, Olszanica i Solina - stanowi centrum handlowo - usługowe. Istniejące oraz rozwijające się na jego terenie przedsiębiorstwa zapewniają miejsca pracy dla mieszkańców w/w gmin. Gminy te podejmują również wspólnie inicjatywy gospodarcze i inwestycje. Przykładem może być gazyfikacja miasta i gminy Lesko oraz gmin Baligród i Solina. W Lesku mieści się siedziba : Związku Gmin Bieszczadzkich, Bieszczadzkiego Centrum Informacji Turystycznej, Stowarzyszenia Agroturystycznego - Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne, oraz wielu innych stowarzyszeń i organizacji społecznych. Podobną rolę dla mieszkańców gmin Czarna i Lutowiska pełnią Ustrzyki Dolne. Bieszczady przy podziale na dwa powiaty otrzymałyby szansę równorzędnego rozwoju dwóch ośrodków. Podkreślić należy, że struktura społeczeństwa bieszczadzkiego nie jest jednorodna. Autochtoni to przede wszystkim mieszkańcy Leska i sąsiednich gmin. Natomiast teren ustrzycki zamieszkuje w większości ludność przesiedlona z dawnego powiatu hrubieszowskiego i tomaszowwskiego, przesiedlona w ramach akcji HT, przy wymianie terytoriów w 1951 r.. Ta niejednorodność była głównym uzasadnieniem dla utworzenia w roku 1951 dwóch powiatów z siedzibami w Lesku i Ustrzykach Dolnych. Zarówno Lesko jak i Ustrzyki Dolne, pełniąc przez lata funkcję ośrodków ponadgminnych, wykształciły infrastrukturę umożliwiającą spełnianie funkcji miast powiatowych. Lesko ma centralne położenie w Bieszczadach. Tu zaczyna się i kończy słynna droga "pętla bieszczadzka". Dzięki temu od setek lat Lesko było i jest nieformalną stolicą Bieszczad lub tzw.. Bramą Bieszczad.

Argumenty podnoszone na rzecz utworzeniem powiatu:

- wola pięciu samorządów oraz mieszkańców,

- silne związki kulturowe i gospodarcze gmin,

- uwarunkowania geograficzne obszaru,

- tradycje powiatowe,

- ogromne zaangażowanie władz Leska oraz pozostałych gmin w utworzenie powiatu.

5 ŁOBEZ woj. zachodniopomorskie pow. stargardzki

Miasto Łobez chce zostać siedzibą władz powiatu łobeskiego

Formalny wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.XII.1999r., Nr NK.1.C-042/6/99

dotyczy gmin

Łobez, Węgorzyno - z powiatu stargardzkiego oraz

Radowo Małe, Resko - z powiatu gryfickiego

Opinie pozytywne:

-zainteresowanych rad 4-ch gmin

-Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

-Wojewody Zachodniopomorskiego.

Brak opinii pozostałych gmin obu powiatów

Rozmiar: 38773 bajtów

Zgłaszane uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe i inne

Miasto Łobez było siedzibą władz powiatowych zarówno przed 1945 r. - jak i po zakończeniu II wojny światowej - do dnia 31. VI. 1975r. Nazwa miasta i powiatu miała różne formy np. Labes, Łabez, Łobez, Lawiczka, Ławiczka. W skład ówczesnego powiatu łobeskiego wchodziły gminy : Łobez, Radowo Małe, Resko i Węgorzyno. Obecny wniosek jest więc próbą odtworzenia dawnego powiatu. Pierwsze wzmianki o "Ziemi Łobeskiej" pochodzą z 1271 r.. Od połowy XIV w. do 1466r. Łobez był w Księstwie Wołogoskim, w latach 1466 - 1648 w Księstwie Szczecińskim, w latach 1648 - 1720 należał do Brandenburgii, po roku 1720 do Prus. W roku 1808 miasto Łobez uzyskało herb (wilk wyjęty z herbu rycerza Borek). Powiat ten w swej głównej masie składał się z majątków von Borków i von Ostenów i leżał w rejencji szczecińskiej w prowincji Pomorze. W 1938 r. powiat ten znalazł się w rejencji koszalińskiej. Na układ komunikacji oraz rozwój sieci osadniczej ówczesnego powiatu łobeskiego duży wpływ miało usytuowanie miasta Łobza. Ziemia Łobeska po II wojnie światowej była stopniowo zasiedlana przez osadników.

Istnieje ogromne zaangażowanie miejscowych władz oraz tamtejszych społeczności na rzecz utworzenia powiatu łobeskiego.

Argumenty podnoszone na rzecz utworzeniem powiatu:

- historyczne,

- poparcie ze strony zainteresowanych gmin oraz społeczności lokalnych,

- zaangażowanie władz Łobza,

- niezłe wyposażenie lokalowe,

6 MIĘDZYRZEC PODLASKI woj. lubelskie pow. bialski

Miasto Międzyrzec Podlaski chce zostać siedzibą władz powiatu międzyrzeckiego

Formalny wniosek Wojewody Lubelskiego z dnia 8.IL2000r. Nr Or.III.0422/1/2000. dotyczy gmin: Międzyrzec Podlaski m., Międzyrzec Podlaski, Drelów

Pozytywne opinie:

- zainteresowanych 3 rad gmin,

- Rady Powiatu Bialskiego,

- Sejmiku Województwa Lubelskiego,

- Wojewody Lubelskiego,

- pozostałych gmin z powiatu bialskiego, a także dwóch gmin z sąsiednich powiatów łukowskiego i radzyńskiego.

Rozmiar: 23931 bajtów

Zgłaszane uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe i inne:

W wieku XVIII Międzyrzec Podlaski był największym miastem na Podlasiu. Do II wojny światowej trwała ciągła rywalizacja pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim na tle wiodącej roli administracyjnej w tamtejszym rejonie. Pomimo, że Międzyrzec Podlaski wchodził w skład ówczesnego powiatu radzyńskiego - to w Międzyrzecu Podlaskim miały swoje siedziby liczne instytucje rangi powiatowej. Część z tych instytucji, np. Sąd Grodzki, Notariat przeniesiono do Radzynia Podlaskiego dopiero pod koniec lat 60-tych. Samodzielnym powiatem Międzyrzec Podlaski nie był. Międzyrzec Podlaski historycznie (prawa miejskie otrzymał w XV w.) stanowił zwartą i jednorodną całość. Ponieważ tereny "międzyrzecczyzny" stanowiły jedną posiadłość ziemską, charakteryzują się one powiązaniami kulturowymi i społecznymi. Brak lokalizacji w Międzyrzecu Podlaskim funkcji i instytucji administracyjnych o zasięgu ponadgminnym powodował utrwalenie się na tych terenach wpływów innych ośrodków powiatowych ( często słabszych ekonomicznie i mniejszych).

Argumenty podnoszone na rzecz utworzeniem powiatu:

-poparcie ze strony zainteresowanych rad gmin,

-zaangażowanie władz Międzyrzeca Podlaskiego oraz poparcie tamt. społeczności lokalnych.

7 NOWA RUDA woj. dolnośląskie pow. kłodzki

Trzy gminy chcą utworzyć powiat, którego siedziba będzie w Nowej Rudzie

powiązany z wnioskiem Nr 2

Formalny wniosek 3-ch rad gmin - pismo Wojewody Dolnośląskiego dn. 20.03.2000r., Nr Or.III.0420-2/2/00.

dotyczy gmin: Nowa Ruda m., Nowa Ruda, Radków

pozytywne opinie:

- zainteresowanych 3-ch rad gmin

negatywne opinie:

- Rady Powiatu Kłodzkiego,

- Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

- Wojewody Dolnośląskiego.

Brak jest stanowisk z 11 pozostałych gmin z powiatu kłodzkiego.

Rozmiar: 26974 bajtów

Zgłaszane uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe i inne:

Miasto Nowa Ruda ma historyczne tradycje miasta powiatowego dla regionu noworudzko - radkowskiego, obejmującego swym zasięgiem teren obecnych trzech gmin : miasta Nowa Ruda, gminy Nowa Ruda oraz miasta i gminy Radków. Tradycje powiatowe sięgają lat 1885 - 1932, kiedy to miasto Nowa Ruda było siedzibą powiatu. W latach 1954 - 1975 miasto Nowa Ruda stało się ponownie siedzibą powiatu. Z uwagi na położenie geograficzne w obniżeniu noworudzko - radkowskim trzy gminy tworzące region noworudzki stanowią całość odrębną od pozostałych regionów województwa dolnośląskiego i powiatu kłodzkiego. Długoletnie tradycje powiatowe i wspomniane uwarunkowania geograficzne sprawiły, że ukształtowały się na tym obszarze lokalne, jednolite ciągi komunikacyjne, umożliwiające dogodny dojazd z wszystkich miejscowości tu położonych do swoistego centrum, jakim stało się miasto Nowa Ruda. Głównymi osiami dróg stały się drogi wojewódzkie 381, 384 i 385 (prowadzące do przejścia granicznego w Tłumaczowie - Otovicach).

Argumenty podnoszone na rzecz utworzeniem powiatu:

- wola trzech samorządów oraz mieszkańców,

- spełnione kryterium ludnościowe,

- uwarunkowania geograficzne obszaru,

- tradycje powiatowe,

- ogromne zaangażowanie władz Nowej Rudy w utworzenie powiatu.

8 NOWOGARD woj. zachodniopomorskie pow. goleniowski

Miasto Nowogard chce zostać siedzibą władz powiatu nowogardzkiego

Formalny wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.XII.1999r. Nr NK.1.C-042/7/99.

dotyczy gmin: Dobra, Nowogard, Osina

Opinie pozytywne:

- zainteresowanych rad 3-ch gmin,

- Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, - Wojewody Zachodniopomorskiego.

Brak opinii pozostałych 4-ch gmin

Rozmiar: 25416 bajtów

Zgłaszane uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe i inne

Już w 1808r. czyli 192 lata temu Nowogard ustanowiono siedzibą powiatu. Wybrano wówczas radnych, oddzielono sądownictwo od administracji. W 1819 r. w wyniku kolejnej reformy administracyjnej powiększono obszar powiatu nowogardzkiego o miasta Goleniów i Maszewo. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, władze zachowały dawny podział i ustanowiono powiat nowogardzki. W 1954r. utworzono powiat goleniowski z siedzibą władz w Goleniowie - w wyniku czego pomniejszono znacznie powiat nowogardzki.

Ten podział przetrwał do 1975r.

Argumenty podnoszone na rzecz utworzeniem powiatu:

- historyczne,

- poparcie ze strony zainteresowanych rad gmin,

- zainteresowanie miejscowych władz.

9 SULECHÓW woj, lubuskie pow. Zielonogórski

Miasto Sulechów chce zostać siedzibą władz powiatu sulechowskiego

Formalny wniosek Wojewody Lubuskiego z dnia 24.XI. 1999r., Nr Or.P.I.MEjg.0715-90/99.

dotyczy gmin: Babimost, Bojadła , Kargowa, Sulechów , Trzebiechów

Pozytywne opinie:

- zainteresowanych rad gmin,

- Rady Powiatu Zielonogórskiego,

- Sejmiku Województwa Lubuskiego,

- Wojewody Lubuskiego.

Zgłaszane uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe i inne

Sulechów w XV w. stał się siedzibą dystryktu liczącego 23 okolicznych wsi. Do 1740 roku, kiedy pod panowanie pruskie przeszedł Śląsk, Sulechów był siedzibą powiatu. Starostę mianował król. Nobilitacji administracyjnej miasto Sulechów doczekało się po wojnach napoleońskich. Największy rozwój instytucji rangi powiatowej miał miejsce na przełomie XIX i XX wieku. W 1938 r. administracyjna jednostka rangi powiatowej posiadała obszar 1094 km2 i ponad 60 tys. mieszkańców. Sulechów nazywano wówczas miastem uczniów, urzędników i żołnierzy. W 19S 1 r. został przywrócony powiat sulechowski, którego obszar wynosił 725 km2 a liczba ludności około 30 tys. Składał się ten powiat z 8 gmin i 3 miast. W wyniku reformy administracji publicznej w 1975 r. powiat sulechowski zlikwidowano.

Argumenty podnoszone na rzecz utworzeniem powiatu:

- historyczne,

- wystarczająca liczba gmin,

- poparcie ze strony zainteresowanych gmin,

- ogromne zaangażowanie władz Sulechowa odnośnie utworzenia powiatu.

10 SZTUM woj. pomorskie pow. malborski

Miasto Sztum chce zostać siedzibą władz powiatu sztumskiego

Formalny wniosek Wojewody Pomorskiego - przekazany przy piśmie z dnia 11.02.2000r., Nr ON.I.0429/1/2000.

dotyczy gmin: Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum

Pozytywne opinie

- rad 5 zainteresowanych gmin,

- Sejmiku Województwa Pomorskiego,

- Wojewody Pomorskiego,

- Rady Gminy w Malborku,

Negatywne opinie

- Rady Powiatu Malborskiego,

- rad pozostałych gmin, z wyjątkiem Rady Gminy w Malborku

Zgłaszane uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe i inne:

Obszar projektowanego powiatu nosi nazwę Ziemi Sztumskiej lub Dolnego Powiśla. Nazwy te wywodzą się z wielowiekowej tradycji, powstałej na skutek wczesnego osadnictwa (najszybciej rozwijającymi się ośrodkami na tych terenach były Dzierzgoń, który prawa miejskie otrzymał w 1290 r. oraz Sztum - lokowany 21 września 1416r.). W okresach, kiedy ziemie te należały do Polski, w Sztumie odbywały się szlacheckie sądy ziemskie, a od XVI w. - sejmiki szlacheckie. W dniu 21 lutego 1818 r. władze pruskie ustanowiły powiat sztumski z siedzibą w Sztumie. Na przestrzeni lat wykształciła się wśród mieszkańców swoista świadomość społeczna i kulturowa oraz przywiązanie do Ziemi Sztumskiej. Powiat sztumski został zlikwidowany wraz z innymi tego typu jednostkami w trakcie reformy administracyjnej kraju w 1975r. Przed tą reformą powiat sztumski obejmował :gminy wiejskie: Mikołajki Pomorskie, Ryjewo, Stary Targ i Szropy oraz jednostki mające wspólne organy dla miasta i gminy :Dzierzgoń i Sztum. Sztum był i jest uważany za centrum polityczne i gospodarcze dla okolicznych gmin. Do końca 1998r. w Sztumie funkcjonował : Oddział Wojewódzki ZUS - obecnie inspektorat powiatowy, Wojewódzki Oddział KRUS - obecnie oddział regionalny. Ponadto są zlokalizowane Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Malborku, Kolegium ds. Wykroczeń, Filia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, PKO BP O/Sztum, Bank Spółdzielczy, Inspektorat PZU S.A., Komisariat Policji, Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej. Miasto to nie było siedzibą Urzędu Rejonowego, który dla tego terenu był zlokalizowany w Malborku. We wniosku stwierdza się , iż nie przewiduje się wszystkich instytucji i urzędów o charakterze ponadgminnym, gdyż powiaty malborski i projektowany sztumski mają uzupełniającą się sieć usług ponadgminnych. Ziemia Sztumska różni się od Ziemi Malborskiej pod względem uwarunkowań geograficzno - przyrodniczych. W pięciu gminach projektowanego powiatu przeważa krajobraz pojezierny, różniący się od krajobrazu Żuław Wiślanych bardziej urozmaiconą rzeźbą terenu, bogatszą szatą roślinną i wieloma oczkami wodnymi.

Argumenty podnoszone na rzecz utworzeniem powiatu:

-zróżnicowanie przyrodniczo-geograficzne części północnej i południowej obecnego powiatu malborskiego,

-utrzymujące się więzi społeczne i kulturowe mieszkańców okolicznych gmin z miastem Sztum,

-istnienie odpowiedniej bazy na siedzibę powiatu oraz funkcjonowanie części instytucji powiatowych.

11 WSCHOWA woj. lubuskie pow. nowosolski

Miasto Wschowa chce zostać siedzibą władz powiatu wschowskiego

Formalny wniosek Wojewody Lubuskiego z dnia 30.XII.1999r. Nr Or.P.I.MEjg. 0715-97/99.

dotyczy gmin: Sława, Szlichtyngowa, Wschowa

Pozytywne opinie

- zainteresowanych rad gmin,

- Rady Powiatu Nowosolskiego,

- Sejmiku Województwa Lubuskiego,

- Wojewody Lubuskiego.

Zgłaszane uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe i inne

Po II wojnie światowej - do roku 1975 Wschowa była siedzibą powiatu, w skład którego wchodziły gminy Ciosaniec, Wijewo, Wschowa, Sława i Szlichtyngowa. Status powiatowy utraciła Wschowa w wyniku reformy administracyjnej w 1975r., wskutek której znalazła się w granicach nowo utworzonego województwa leszczyńskiego. Wschowa jest miejscowością o wielowiekowej historii. Lokacja nastąpiła między 1248 a 1273r.. Po przyłączeniu Wschowy przez Kazimierza Wielkiego do Wielkopolski, Wschowa stała się miastem królewskim i siedzibą starosty. Złoty okres rozwoju Wschowy przypada na XVI i XVII wiek. Degradacja miasta i okolic nastąpiła po włączeniu tych ziem w 1793 r. do Prus w wyniku II rozbioru Polski. Nastąpiła utrata przywilejów królewskich. W 1922 r. Wschowa weszła w skład Marchii Granicznej Poznań - Prusy Wschodnie, a od 1938 r. została przyłączona do Prowincji Śląskiej. W 1945 r. Wschowa po 152 latach powróciła do Polski.

Argumenty podnoszone na rzecz utworzeniem powiatu:

- historyczne,

- poparcie ze strony mieszkańców zainteresowanych gmin,

- ogromne zaangażowanie władz lokalnych.

II. PODZIAŁ POWIATÓW OBEJMUJĄCY KOREKTĘ ICH GRANIC - BEZ TWORZENIA NOWYCH POWIATÓW

1 LUTUTÓW woj. łódzkie pow. wieruszowski

Gmina Lututów chce przejść z powiatu wieruszowskiego do powiatu wieluńskiego

Formalny wniosek Wojewody Łódzkiego przekazany przy piśmie z dnia 31.01.2000r., Nr ON.III.0422/06/2000.

Pozytywne opinie

- Rady Gminy w Lututowie,

- Rady Powiatu w Wieluniu,

Negatywne opinie:

- Rady Powiatu w Wieruszowie

- Sejmiku Województwa Łódzkiego

Opinia niejednoznaczna

- Wojewody Łódzkiego

powiaty

liczba gmin

ludność ogółem

pow. [km.kw.]

Lututów

1

4973

75

pow. wieruszowski

przed

7

42696

576

po

6

37723

501

pow. wieluński

przed

10

81154

928

po

11

86127

1003

Zgłaszane uwarunkowania przemawiające za zmianą przynależności powiatowej gminy Lututów:

- przeszłość historyczno - administracyjna - obszar obecnej gminy Lututów stanowił zawsze część historycznej Ziemi Wieluńskiej i z nią mieszkańcy gminy się utożsamiają. Od XIV w. we wszystkich kolejnych podziałach administracyjnych - zarówno w czasach kasztelanii, w okresie rozbiorów, w czasach II Rzeczypospolitej, a także po wojnie aż do roku 1975 - gmina Lututów wchodziła w skład powiatu wieluńskiego. Po reformie z 1975r. omawiana gmina wraz z terenem byłego powiatu wieluńskiego znalazła się w woj. sieradzkim, natomiast były powiat wieruszowski został włączony do województwa kaliskiego. W latach 1975- 1998 gmina Lututów należała do właściwości miejscowej Urzędu Rejonowego w Wieluniu. W tradycji kilkusetletnich więzi formalnych, w/w gmina nie miała żadnych związków administracyjnych z Wieruszowem;

- względy funkcjonalno-przestrzenne - Lututów położony jest w identycznej odległości (26 km) od obu ośrodków powiatowych. W tej sytuacji oczywistą jest rzeczą, że wykazuje silniejsze powiązania z ośrodkiem większym, dysponującym atrakcyjniejszą ofertą handlową, kulturalną i gospodarczą, z ośrodkiem, który jest dobrze znany mieszkańcom omawianej gminy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mieszkańcy gminy Lututów mieli istotny udział w budowie infrastruktury technicznej i społecznej w Wieluniu (drogi, szkoły, szpital), z której nadal korzystają i której czują się współwłaścicielami. Tymczasem więzi społeczne, gospodarcze i kulturalne z Wieruszowem były zawsze nikłe i miały charakter sporadyczny;

- względy społeczne - władze gminy w dniu 28 marca 1999r. przeprowadziły referendum gminne dotyczące wyrażenia opinii mieszkańców gminy Lututów w sprawie przynależności do powiatu wieluńskiego z siedzibą w Wieluniu. Referendum dało następujący wynik : oddano kart do głosowania 2359 tj. 62,5% w stosunku do uprawnionych do głosowania, głosów ważnych oddano 2328, za przyłączeniem do powiatu wieluńskiego opowiedziało się 2200 osób tj. 94,5% głosujących, przeciwko było 128 osób tj. 5,5% głosujących.

Mieszkańcy, w trakcie prac nad reformą podziału terytorialnego państwa, zawsze opowiadali się za powiatem wieluńskim. Na wieść o włączeniu gminy Lututów do powiatu wieruszowskiego w sierpniu 1998r. zebrano w gminie 3036 podpisów tj. 80% uprawnionych do głosowania, protestujących przeciwko tej decyzji.

2 RZĄŚNIA woj. łódzkie pow. pajęczański

Gmina Rząśnia chce przejść z powiatu pajęczańskiego do powiatu bełchatowskiego

Formalny wniosek Wojewody Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2000r., Nr ON.III.0422/21/20000

Pozytywne opinie:

- Rady Gminy w Rząśni,

- Rady Powiatu w Bełchatowie,

Negatywne opinie:

- Rady Powiatu w Pajęcznie,

- Sejmiku Województwa Łódzkiego,

- Wojewody Łódzkiego.

powiaty

liczba gmin

ludność ogółem

pow. [km.kw.]

Rząśnia

1

4984

86

pow. pajęczański

przed

8

55173

804

po

7

50189

718

pow. bełchatowski

przed

8

110853

969

po

9

115837

1055

Zgłaszane uwarunkowania przemawiające za zmianą przynależności powiatowej gminy Rząśnia:

- gmina Rząśnia w latach 1975 -1998 była w strukturach rejonowych miasta Bełchatowa, gdzie obsługiwana była przez wszystkie podstawowe instytucje rejonowe takie jak : urząd rejonowy, sąd rejonowy, prokuraturę rejonową, urząd skarbowy, oddział ZUS, KRUS, urząd pracy itd. Obecnie mieszkańcy gminy muszą jeździć do kilku ośrodków , gdyż w Pajęcznie zlokalizowana jest tylko część instytucji powiatowych ( Powiatowy Urząd Pracy, Inspektorat ZUS, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowa Komenda Policji). W Radomsku (ok. 50 km) gmina objęta jest właściwością miejscową Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego, w Bełchatowie (ok. 35 km) - sądu rejonowego, prokuratury rejonowej, KRUS, w Wieluniu (ok. 60 km) Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, WKU, w Sieradzu (ok. 70 km) - Placówki Zamiejscowej Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty. Istniejący stan rzeczy, oddalił "urząd od mieszkańców" i pogorszył ich obsługę ;

- gmina Rząśnia gospodarczo związana jest z regionem bełchatowskim poprzez Kopalnię Węgla Brunatnego "Bełchatów". Ok. 1/4 powierzchni gminy (2,5 tys. ha) będzie zajęte pod nową odkrywkę węgla brunatnego "Szczerców", której eksploatacja rozpocznie się w 2006r. Na odkrywkę składać się będzie : złoże węgla, zwałowisko zewnętrzne oraz zaplecze odkrywki. W tej chwili trwają już prace związane z budową kopalni. W związku z tym, władze gminy współpracują ściśle z dyrekcją kopalni w zakresie wykupu i podziału nieruchomości, wyłączania spod produkcji rolnej gruntów rolnych, wydawania pozwoleń, ochrony środowiska. Szczególnie sprawy ochrony środowiska będą ważne dla obu stron, gdyż cała gmina Rząśnia położona jest w leju depresyjnym z racji oddziaływania istniejącej kopalni. Budowa nowej kopalni, te problemy jeszcze pogłębi;

- większość mieszkańców omawianej gminy zatrudniona jest w KWB "Bełchatów" i w Elektrowni "Bełchatów". Liczy też na zatrudnienie w nowej kopalni. Istnieje jednak obawa, że Urząd Pracy w Bełchatowie będzie ograniczał przyjmowanie pracowników z innych powiatów, niż bełchatowski;

- z racji powiązań gospodarczych, gmina jest dobrze skomunikowana z Bełchatowem, dokąd kursują autobusy PKS w różnych porach dnia oraz transport zakładowy. Do innych miast dojazdy są utrudnione.

3 SIEWIERZ woj. śląskie pow. będziński

Gmina Siewierz chce przejść z powiatu będzińskiego do powiatu zawierciańskiego

Formalny wniosek Wojewody Śląskiego z dnia 26 czerwca 2000r., Nr OK.I-043/3/00

Pozytywne opinie

- Rady Miejskiej w Siewierzu,

- Rady Powiatu Zawierciańskiego,

- Sejmiku Województwa Śląskiego,

- Wojewody Śląskiego,

Negatywne opinie

- Rady Powiatu Będzińskiego.

powiaty

liczba gmin

ludność ogółem

pow. [km.kw.]

Siewierz

1

12295

116

pow. będziński

przed

7

148299

331

po

6

136004

215

pow. zawierciański

przed

10

128823

1003

po

11

141118

1119

Uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe i inne:

Sprawa przynależności powiatowej gminy Siewierz była problemem już w 1993r , kiedy to po raz pierwszy podjęto prace nad reformą podziału terytorialnego państwa. Kilkakrotnie zmieniano projektowany ośrodek powiatowy dla tej gminy (Zawiercie lub Będzin), w zależności od ostrości protestów mieszkańców. Ostatecznie włączono obszar tej jednostki do powiatu będzińskiego, kierując się treścią uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 stycznia 1998r. określającą przynależność gminy do powiatu będzińskiego.

Istniejący problem polega na tym, że gmina Siewierz składa się z trzech części : z miasta zlokalizowanego w środku jednostki (5518 osób) oraz gminy (6777 osób) podzielonej na część północną, sołectwa : Brudzowice, Dziewki, Nowa Wioska, Żelisławice i Leśniaki oraz część południową, sołectwa : Tuliszów, Gołuchowice, Podwarpie, Wojkowice Kościelne i Warężyn. Część południowa gminy ciąży do Będzina, część północna (łącznie z miastem) - do Zawiercia. Na tym tle powstał konflikt społeczny - każda ze stron domaga się włączenia całej gminy w granice tego powiatu, do którego ma bliżej.

Obecna przynależność gminy do powiatu będzińskiego uaktywniła "stronę zawierciańską", która doprowadziła do podjęcia przez Radę Miejską w Siewierzu nowej uchwały wskazującej - tym razem - na ośrodek powiatowy, miasto Zawiercie.

Przekazanie do MSWiA w roku bieżącym wniosku dotyczącego włączenia gminy Siewierz w granice powiatu zawierciańskiego znów wywołało protesty sołectw z południowej części gminy. We wrześniu br. wpłynęły do MSWiA listy z 1431 podpisami tych mieszkańców.

Obie strony konfliktu, jako powody opowiedzenia się za powiatem będzińskim lub zawierciańskim podają te same czynniki : bliskość miasta i urzędów, bliskość służby zdrowia, dobra komunikacja i łatwy dojazd, miejsca pracy, szkolnictwo, przyzwyczajenie , tradycję, więzi historyczne.

Przeprowadzony w gminie sondaż społeczny przez Instytut Badania Opinii i Rynku PENTOR - Oddział w Katowicach w dniach 2 - 16 grudnia 1999r., wykazał większe poparcie dla opcji "zawierciańskiej" (na ogólną liczbę badanych, 62% wypowiedziało się za przynależnością do powiatu zawierciańskiego, 38% respondentów - za przynależnością do powiatu będzińskiego), potwierdził również istniejący wśród mieszkańców podział; respondenci zamieszkujący rejony bliżej Będzina, tj. Warężyn, Wojkowice Kościelne, Podwarpie i Tuliszów pragnęliby należeć do powiatu będzińskiego, natomiast w miarę przesuwania się na północ w stronę Zawiercia rósł wśród badanych odsetek osób wybierających powiat zawierciański. Sondaż przeprowadzono w formie wywiadu kwestionariuszowego na wybranej losowo grupie mieszkańców, stanowiącej 10% populacji całej gminy Siewierz (965 respondentów). Badania wykazały również, że młodzież w wieku l8-20 lat oraz mieszkańcy z wyższym wykształceniem opowiadali się częściej za powiatem będzińskim niż zawierciańskim. Wraz ze wzrostem wieku oraz w grupach osób z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim przeważał większy odsetek badanych deklarujących chęć przynależności do powiatu w Zawierciu.

4 i 5 ŚWIERZAWA i WOJCIESZÓW woj. dolnośląskie pow. złotoryjski

Miasto i Gmina Świerzawa oraz Miasto Wojcieszów chcą przejść z powiatu złotoryjskiego do powiatu jeleniogórskiego

Formalny wniosek przekazał Wojewoda Dolnośląski przy pismach z dnia 21.04.2000r., Nr Or.III.0424-6/4/00 i Nr Or.III.0424-6/5/00

Pozytywne opinie:

- Rady Miasta i Gminy Świerzawa,

- Rady Miejskiej w Wojcieszowie,

- Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Negatywne opinie:

- Rady Powiatu Złotoryjskiego,

- Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

- Wojewody Dolnośląskiego.

powiaty

liczba gmin

ludność ogółem

pow. [km.kw.]

Świerzawa

1

8204

160

Wojcieszów

1

4163

32

RAZEM

2

12367

192

pow. jeleniogórski

przed

9

67005

628

po

11

79372

820

pow. złotoryjski

przed

6

47782

575

po

4

35415

383

Zgłaszane uwarunkowania przemawiające za zmianą granic powiatów złotoryjskiego i jeleniogórskiego:

- wola samorządów Świerzawy i Wojcieszowa,

- wola mieszkańców obu gmin wyrażona w referendum (w 1999r.), w którym jednoznacznie opowiedzieli się za przynależnością do powiatu jeleniogórskiego,

- wielokrotne wystąpienia o przynależność do tworzonego powiatu jeleniogórskiego Rady Miasta i Gminy Świerzawa oraz Rady Miasta Wojcieszowa w okresie prac nad mapą powiatową, przed wprowadzeniem nowego podziału terytorialnego,

- od 1975 r. obie gminy korzystały z wszelkich usług w Jeleniej Górze, z miastem tym są silnie związane gospodarczo. Tutaj młodzież korzysta ze szkół i uczelni, wielu mieszkańców znajduje zatrudnienie na terenie powiatu jeleniogórskiego,

- do Jeleniej Góry mieszkańcy obu gmin mają bliżej i lepszy dojazd.


Druk nr 538