Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment

Z prac komisji senackich

17 marca 1998 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej rozpatrzono projektu uchwały Senatu RP o stwierdzenie ciągłości prawnej między III Rzecząpospolitą Polską jako suwerennym i niepodległym państwem a II Rzecząpospolitą Polską.

Senatorowie wysłuchali po raz kolejny opinii ekspertów na temat przedstawionego projektu.

Prof. Adam Łopatka powtórzył tezy zawarte w swojej opinii i wystąpieniu podczas zorganizowanej przez Komisję Ustawodawczą konferencji pt. "Przywrócenie ciągłości prawnej między III Rzecząpospolitą Polską i II Rzecząpospolitą Polską - implikacje i konsekwencje". Jego zdaniem, państwo polskie odrodziło się w 1918 r. i trwa do dziś. Nie utraciło ciągłości nawet w czasie II wojny świtowej, bo istniał rząd polski na emigracji i polskie formacje zbrojne za granicą.

W opinii przedstawionej przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu stwierdzono, że konstytucja kwietniowa z 1935 r. przestała obowiązywać na mocy desuetudo, czyli znacznego upływu czasu, a także poprzez uchwalenie obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej.

Z takim stanowiskiem nie zgodzili się prof. Grzegorz Górski i dr Dariusz Dudek. Ich zdaniem, zasady desuetudo nie można stosować do materii konstytucyjnej, a nawet gdyby, to okres konieczny do przestania obowiązywania prawa musi być znacznie dłuższy. Poza tym konstytucja kwietniowa stosowana była przez cały czas przez władze emigracyjne. Drugi argument prof. G. Górski przyrównał do poglądu obowiązującego w minionym okresie, że "sanacyjną" konstytucję unieważniła rewolucyjna wola ludu.

Zdaniem ekspertów, konstytucja kwietniowa nadal obowiązuje. Jej nieuchylenie w nowej ustawie zasadniczej uznano za błąd legislacyjny.

Dr D. Dudek przedstawił propozycje poprawek do projektu uchwały, przygotowane wspólnie z prof. Wojciechem Łączkowskim. Zmierzały one do dodania w projekcie stwierdzeń dookreślających Polskę powojenną jako państwo niedemokratyczne, o komunistycznym i totalitarnym systemie władzy, nie realizujące zasady zwierzchnictwa narodu.

Po wysłuchaniu opinii ekspertów przystąpiono do dyskusji.

Senator Zdzisław Jarmużek skierował do ekspertów pytania dotyczące niesuwerenności państwa i prawa. Senator Ryszard Jarzembowski pytał natomiast, jakich aktów prawnych miałaby dotyczyć rozpatrywana uchwała i jakie byłyby konsekwencje ich unieważnienia.

Senator Jerzy Adamski złożył oświadczenie, w który poprosił przewodniczącego komisji o "niełączenie jego nazwiska z farsą, jaka odbywa się na tej sali". To nie posiedzenie komisji, tylko jakieś historyczne seminarium, którego efektem będzie uchwalenie kolejnego partyjnego papieru, który i tak nic nie zmieni - dodał.

W opinii senatora Mariana Cichosza, komisja powinna się raczej zajmować poprawianiem absurdalnych przepisów i złych ustaw, a nie oceną historii.

Senator Wiesław Chrzanowski stwierdził, że uchwała będzie miała charakter polityczny i że jest to "zapowiedź woli politycznej Senatu w takim składzie, w jakim jest teraz".

Senator Stefan Konarski, opowiadając się za gruntownym przeglądem prawa PRL, ostrzegał opozycję przed graniem na emocjach opinii publicznej, przed straszeniem rolników, że odbierze się im ziemię, a ludzi z wyższym wykształceniem - że unieważni się ich dyplomy.

Po przerwie w obradach Komisji Ustawodawczej senatorom przedstawiono poprawiony przez ekspertów G. Dudka, W. Łączkowskiego i G. Górskiego projekt uchwały.

W głosowaniu przedstawiony projekt poparło 4 senatorów, 2 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Tym samym Komisja Ustawodawcza postanowiła zarekomendować Senatowi podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia ciągłości prawnej II Rzeczypospolitej Polskiej i III Rzeczypospolitej Polskiej. W przyjętym projekcie stwierdzono:

"1. Senat stwierdza ciągłość prawną II Rzeczypospolitej Polskiej i III Rzeczypospolitej Polskiej jako suwerennego i niepodległego państwa polskiego.

2. Senat uznaje państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich i funkcjonujące w latach 1944-1989 za niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności i nie realizujące zasady zwierzchnictwa Narodu.

3. Senat uznaje, że Ustawa Konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 roku (Dz.U. Nr 30, poz. 227) oraz wydane w jej wykonaniu akty normatywne - nie zostały w latach 1944-199 skutecznie uchylone ani zastąpione przez narzuconą konstytucję niesuwerennego państwa z dnia 22 lipca 1952 roku (Dz.U. Nr 33, poz. 232 z późniejszymi zmianami).

4. Senat wyraża wdzięczność działającym na podstawie Konstytucji kwietniowej organom państwowym, stanowiącym legalne organy władzy Państwa Polskiego, za ich pracę dla Ojczyzny oraz wszystkim tym, którzy w kraju i na obczyźnie walczyli o przywrócenie niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Senat uważa za niezbędne podjęcie prac legislacyjnych w zakresie objętym niniejszą uchwałą, w celu stwierdzenia nieważności aktów normatywnych stanowiących w Polsce w latach 1944-1989, w szczególności w dziedzinie: ustroju i organów państwa, praw i wolności jednostek, w tym obywatelstwa polskiego, represyjnych unormowań prawa karnego, stanowiących narzędzie prześladowania za działalność niepodległościową i polityczną oraz unormowań prawa administracyjnego i cywilnego, na podstawie których dokonano niesprawiedliwych przekształceń własnościowych.

Jednocześnie Senat uważa, że powinny pozostać w mocy skutki aktów prawnych zgodnie z wymogami demokratycznego państwa prawnego, z zapewnieniem przywrócenia praw niesłusznie odebranych oraz ochrony praw słusznie nabytych".

18 marca 1998 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej przyjęła uchwałę w sprawie zadań stojących przed Polską w związku z rozpoczynającymi się negocjacjami o członkostwo w Unii Europejskiej, w której uwzględniono część poprawek zgłoszonych podczas senackiej debaty na temat integracji europejskiej. W przyjętej uchwale stwierdzono:

ŤSenacka Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

- biorąc po uwagę jednolite stanowisko liczących się w Polsce sił politycznych, wyrażane na forum Sejmu i Senatu RP, które stawia dążenie do członkostwa Polski w Unii Europejskiej wśród priorytetów polskiej polityki zagranicznej,

- przypominając stanowisko zawarte w uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie polskiej polityki europejskiej, w której stwierdzono, że "podjęcie starań o pełne włączenie Polski do Wspólnoty Europejskiej stanowi szansę rozwoju naszego kraju, pomimo niezbędnych społecznych kosztów tego procesu, i jest celem zgodnym z naszą tradycją i historią, a także z najgłębiej rozumianą polską racją stanu",

- mając na względzie determinację kolejnych członków Rzeczypospolitej Polskiej po przełomie politycznym w 1989 r. w dążeniu do włączenia Polski do Wspólnot Europejskich, która w konsekwencji doprowadziła do złożenia w dniu 8 kwietnia 1994 r. wniosku o przyjęcie naszego kraju do Unii Europejskiej,

- zważywszy na zdecydowane poparcie społeczeństwa polskiego dla wspomnianej proeuropejskiej polityki kolejnych rządów polskich po 1989 r., mającej na celu włączenie Polski do Wspólnot Europejskich,

- w przekonaniu, że Polska po przełomie 1989 r. wybrała świadomie uczestnictwo we wspólnocie opartej na fundamencie podstawowych zasad ładu społecznego: prawdy, wolności, sprawiedliwości i solidarności oraz zasad porządku ustrojowego: poszanowania praw człowieka, demokracji i gospodarki wolnorynkowej oraz że zasady te zawsze były obecne w polskiej, wolnej myśli politycznej, zaś ich realizację uniemożliwił narzucony Polsce po II wojnie światowej system polityczny,

- w przekonaniu, że dążenie do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej przez Polskę ma na celu zapewnienie trwałego bezpieczeństwa państwa oraz sprzyjać powinno właściwemu ukierunkowywaniu reform ekonomicznych i systemowych, a w konsekwencji przyśpieszeniu rozwoju gospodarczego i społecznego kraju,

- uważając, że podpisany 16 grudnia 1993 r. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi stworzył instytucjonalne podstawy integracji polskich instytucji i gospodarki z systemem prawno-gospodarczym i politycznym Unii Europejskiej oraz wyznaczył na trwałe kierunek rozwiązań systemowych w Polsce w dziedzinach objętych jego postanowieniami, czyniąc proces budowy instytucji gospodarki rynkowej nieodwracalnym,

- sądząc, że członkostwo Polski w międzynarodowych organizacjach gospodarczych, takich jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Światowa Organizacja Handlu (WTO), Organizacja Współpracy Gospodarczej Rozwoju (OECD), a także zakończenie negocjacji w sprawie przyjęcia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) - są wyrazem uznania dla polskich reform systemowych.

A. Wita z satysfakcją konkluzje odbytej w dniach 12 i 13 grudnia 1997 r. w Luksemburgu Rady Europejskiej, które w oparciu o rekomendacje Komisji Europejskiej potwierdzają zaproszenie do negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej: Polski, Czech,. Estonii, Słowenii, Węgier oraz Cypru, jak również postanowienie Rady ds. Ogólnych Unii Europejskiej z dnia 26 stycznia 1998 r. o rozpoczęciu negocjacji z wymienionymi krajami w dniu 31 marca 1998 r.

B. Przyjmuje z zadowoleniem poparcie, jakiego udzielił Parlament Europejski decyzji Rady Europejskiej o rozpoczęciu wiosną 1998 r. indywidualnych negocjacji z sześcioma wymienionymi powyżej krajami, zawarte w rezolucji z dnia 4 grudnia 1997 r. nt. dokumentu Komisji Europejskiej "Agenda 2000 na rzecz silniejszej i poszerzonej Unii" oraz w rezolucji z dnia 18 grudnia 1997 r. nt. konkluzji Rady Europejskiej w Luksemburgu.

1. docenia podejmowane przez Prezydenta i Rząd RP działania na rzecz intensyfikacji dialogu i współpracy z Unią Europejską oraz wysiłki Rządu RP w celu przygotowania negocjacji o członkostwo,

2. pozytywnie ocenia raport Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej ze stycznia 1998 r. pt. "Przygotowania do negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską",

3. pragnie jednak wskazać na konieczność zdynamizowania prowadzonych przez Rząd RP przygotowań negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej, a w szczególności na potrzebę:

- zapewnienia skutecznej koordynacji międzyresortowej w sprawach odnoszących się do integracji europejskiej,

- dokończenie prac nad Narodowym Programem Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej, aktualizującym i uściślającym Narodową Strategię Integracji,

- wzmocnienia kadrowego i finansowego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej i polskich placówek dyplomatycznych w państwach członkowskich Unii,

4. pragnie wskazać na potrzebę zintensyfikowania prac nad dostosowaniem prawa polskiego do prawa europejskiego, którym powinny towarzyszyć prace nad stworzeniem systemu skutecznej jego implementacji,

5. podziela opinie zawarte we wspomnianej rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 1997 r. nt. dokumentu Komisji Europejskiej "Agenda 2000 na rzecz silniejszej i poszerzonej Unii", w myśl których dziedzinami wymagającymi szczególnego zainteresowania i szybkich oraz głębokich reform w Polsce w perspektywie jej pełnej integracji z Unią Europejską, są: sektor państwowy, rolnictwo, transport, środowisko naturalne oraz kontrola granic,

6. Uważa, że największe problemy, które będą musiały zostać rozstrzygnięte w czasie negocjacji, będą miały charakter ekonomiczny i społeczny,

7. podziela opinię zawartą w raporcie Rządowego Centrum Studiów Strategicznych ze stycznia 1998 r. pt. "Analiza i ocena wpływu integracji Polski z Unią Europejską w sferze społeczno-ekonomicznej", że integracja z Unią stwarza szansę dynamizacji rozwoju kraju, ale także pociąga za sobą koszty i zagrożenia w wielu sferach życia społecznego; zgadza się z wnioskiem tego raportu, że pomimo tych kosztów jest to najlepsza z możliwych perspektyw dla Polski,

8. jest przekonany, narastający deficyt bilansu handlowego w wymianie między Polską a Unią Europejską wymaga działań obu stron na rzecz większego zrównoważenia tej wymiany,

9. sądzi, że przyjęcie przez Polskę niektórych rozwiązań zawartych we wspólnotowym dorobku prawnym (acquis communitaire), powinno, w wypadku gdyby pociągało to za sobą zbyt wysokie koszty społeczno-ekonomiczne, zostać rozłożone w czasie,

10. uważa jednak, że Polska nie może przyjąć zasad akcesji, które wyłączałyby jakąkolwiek dziedzinę objętą współpracą między obecnymi członkami Unii i nie może dopuścić do odłożenia negocjacji w jakiejkolwiek dziedzinie na czas późniejszy lub nieokreślony; negocjacje powinny objąć uczestnictwo we wszystkich filarach, instytucjach i dziedzinach polityki Unii Europejskiej,

11. wyraża przekonanie, że Polska powinna uwzględnić w swoich staraniach o wejście do Unii Europejskiej członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU),

12. uważa, że Polska powinna wziąć aktywny i twórczy udział w debacie toczącej się w Unii Europejskiej po podpisaniu Traktatu Amsterdamskiego wytyczającej kierunki reform politycznych, gospodarczych i instytucjonalnych Unii, a także odnoszącej się do wprowadzenia Unii Gospodarczej i Monetarnej (EMU) oraz reformy budżetowo-finansowej, w tym w szczególności: reformy Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) i reformy funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności,

13. pragnie zwrócić uwagę, że integracja europejska w ramach Unii Europejskiej ma być procesem tworzenia coraz ściślejszego związku pomiędzy narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są na szczeblu jak najbliższym obywatelowi, zgodnie z zasadą pomocniczości,

14. jest przekonany o potrzebie dalszego prowadzenia prac zmierzających do określenia możliwości jak najefektywniejszego włączenia Polski w ramy polityki regionalnej Unii Europejskiej, co wiąże się ze zwiększeniem zdolności regionów do absorpcji unijnych funduszy strukturalnych,

15. uważa, że lepszemu dostosowaniu Polski do zasad unijnej polityki regionalnej sprzyjać powinna planowana przez Rząd RP reforma administracyjno-terytorialna kraju,

16. pragnie podkreślić szczególną rolę, jaką w procesie integracji europejskiej odgrywa współpraca międzyregionalna oraz transgraniczna,

17. dostrzega potrzebę wypracowania zasad stałej współpracy Sejmu i Senatu RP z Rządem RP w okresie negocjacji,

18. widzi potrzebę włączenia do prac nad polskim stanowiskiem negocjacyjnym partnerów społecznych, a w szczególności przedstawicieli środowisk gospodarczych, izb przemysłowo-handlowych, organizacji pracodawców i konsumentów oraz związków zawodowych,

19. postuluje włączenie do debaty nad integracją Polski z Unią Europejską jak najszerszych kręgów społeczeństwa; punktem wyjścia do tego powinna być rzetelna informacja na temat rozwoju stosunków między Polską i Unią Europejską oraz edukacja dotycząca samej Unii,

20. widzi potrzebę nawiązywania przez grupy polityczne i komisje stałe w Sejmie i Senacie RP kontaktów ze swoimi odpowiednikami w Parlamencie Europejskim oraz w parlamentach narodowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, celem wspólnego rozpatrywania kwestii odnoszących się do przyszłości Unii, której Polska ma być wkrótce członkiem,

21. pozytywnie ocenia fakt zaproszenia do udziału na statusie obserwatora w Konferencji Komisji ds. Europejskich Parlamentów Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego (COSAC) oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentów Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przedstawicieli komisji zajmujących się sprawami integracji europejskiej oraz przewodniczących komisji spraw zagranicznych z parlamentów państw kandydujących do Unii Europejskiej,

22. podziela opinię, zawartą w Deklaracji i Zaleceniach z VII posiedzenia Parlamentarnej Komisji Współpracy RP i UE, jakie odbyło się w Brukseli w dniach 20-21 stycznia 1998 r., dotyczącą zapewnienia przedstawicielom Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów państw kandydujących do Unii Europejskiej udziału w pracach Konferencji Europejskiej,

23. uważa, że zasadne byłoby, aby w mających już pięcioletnią tradycję spotkaniach przewodniczącego Europejskiego z przewodniczącymi parlamentów państw stowarzyszonych z Europy Środkowej i Wschodniej brali udział także przewodniczący Senatów: Polskiego, Czeskiego i Rumuńskiego,

24. dostrzega potrzebę nawiązania kontaktów Sejmu i Senatu RP z parlamentami pięciu krajów stowarzyszonych z Unią Europejską, które równolegle z Polską rozpoczną w dniu 31 marca br. negocjacje o członkostwo w Unii,

25. wskazuje na zasadność powołania w Komisji Ustawodawczej Senatu podkomisji ds. dostosowania prawa polskiego do prawa europejskiego,

26. uważa, że wobec perspektywy wchodzenia Polski do Unii Europejskiej, stojące przed Polakami wyzwania odbudowy etosu państwowości z II Rzeczypospolitej oraz sięgnięcia do korzeni patriotyzmu polskiego nabierają zasadniczego znaczenia,

27. uważa, że suwerenność państw, stanowiąca dzisiaj gwarancję przestrzegania zasad równości i wzajemnych korzyści stron współpracujących, nie jest przeszkodą, a wręcz przeciwnie, może być bodźcem dynamizującym integrację europejską,

28. pragnie przypomnieć zobowiązanie Unii Europejskiej do respektowania tożsamości narodowej Państw Członkowskich, których systemy rządów opierają się na zasadzie demokracji, zawarte w Traktacie o Unii Europejskiej,

29. uważa, że wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyni się do ożywienia, mającej istotne znaczenie dla całokształtu procesu integracji europejskiej, współpracy subregionalnej krajów Europy Środkowej w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE) oraz Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB),

30. podziela opinię zawartą we wspomnianej rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 1997 r. nt. dokumentu Komisji Europejskiej "Agenda 2000 na rzecz silniejszej i poszerzonej Unii", że kolejne rozszerzenie będzie korzystne, tak w wymiarze bezpieczeństwa jak i gospodarczym, dla całej Unii Europejskiej, a nie tylko dla nowych jej członków.

Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

widzi w otwarciu obecnego etapu procesu poszerzania Unii Europejskiej szansę na ostateczne zamknięcie pojałtańskiego podziału Europy, na budowę wspólnoty narodów europejskich spajanej interesami gospodarczymi, politycznymi, względami bezpieczeństwa, solidarnością, więzami historycznymi i kulturowymi oraz poczuciem konieczności sprostania wyzwaniom związanym z przemianami cywilizacyjnymi w skali globalnejť.

* * *

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą spotkali się z przedstawicielami organizacji polskich na Ukrainie. Gośćmi komisji byli: prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, przez Związku Polaków na Ukrainie Stanisław Kostecki, Adam Chłopek ze Zjednoczenia Nauczycielstwa Polskiego na Ukrainie, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej na Bukowinie prof. Władysław Strutyński, ksiądz dziekan Józef Legowicz z Mościsk oraz prezes Zjednoczenia Polaków Żytomierszczyzny Tadeusz Renkas. W posiedzeniu wzięli także udział konsul generalny RP w Kijowie Kazimierz Chyc, konsul ds. polonijnych we Lwowie Wincenty Dębicki, wiceminister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Andrzej Stelmachowski, prezes Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Tadeusz Samborski i prezes Fundacji Organizacji Kresowych Stanisław Mitraszewski.

Głównymi tematami poruszonymi podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą były problemy polskiego szkolnictwa na Ukrainie, "ukrainizacja" życia religijnego i pogarszająca się sytuacja materialna Polaków mieszkających na Wschodzie.

Sytuację Polaków na Ukrainie przedstawiła prezes E. Chmielowa. W jej opinii, ukraińska ustawa o mniejszościach narodowych z 1995 r. jest dobra, ale, niestety, nie realizuje się jej. Z szacunkowych danych Związku Polaków na Ukrainie wynika, że żyje tam około 1,7 mln Polaków. Około 12% utożsamia się z organizacjami zrzeszającymi Polaków, 12% posługuje się językiem polskim, a 3% mówi biegle po polsku. Na Ukrainie działa około 250 polskich parafii rzymskokatolickich. Jako trudną prezes E. Chmielowa określiła sytuację materialną Polaków oraz wskazała na kłopoty polskiej oświaty na Ukrainie.

Prezes E. Chmielowa stwierdziła, że Polacy na Ukrainie potrzebują wsparcia materialnego i dydaktycznego w zakresie szkolnictwa. Podobny pogląd wyraził A. Chłopek. W jego opinii, z otwieraniem polskich szkół są duże trudności. Wejściem z sytuacji może być więc otwieranie kolejnych szkół sobotnio-niedzielnych, także dla dorosłych.

Jako przykład trudności w tym zakresie ks. J. Legowicz wskazał na brak zgody władz ukraińskich na budowę szkoły w Mościskach.

W dyskusji zwrócono uwagę na niekorzystne dla oświaty polskiej na Ukrainie porozumienie między resortami edukacji Polski i Ukrainy, zwłaszcza w kwestii nauki języka polskiego i stypendiów. Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą postanowiła zwrócić się w tej sprawie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Prezes E. Chmielowa pozytywnie oceniła natomiast współpracę przygranicznych samorządów lokalnych, która rozwija się coraz lepiej i budzi nadzieję w Polakach mieszkających na Ukrainie.

Prezes Związku Polaków na Ukrainie S. Kostecki podzielił się z senatorami obawami na temat wypierania języka polskiego z kościołów rzymskokatolickich.

"Obserwujemy rosnącą ukrainizację życia religijnego na Podolu i Polesiu. Trudno nam pogodzić się z tym, że w polskich wsiach jest coraz więcej mszy rzymskokatolickich w języku ukraińskim, a coraz mniej po polsku" - stwierdził.

S. Kostecki poinformował, że podjęto już pewne kroki, aby zapobiec temu zjawisku. Powiedział również, że związek będzie dążył do utworzenia Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Stowarzyszenia Polskich Organizacji Katolickich na Ukrainie.

Podczas posiedzenia wśród innych problemów Polaków na Ukrainie wskazywano na ich trudną sytuację materialną. Wśród postulatów organizacji polskich jest powołanie Komisji Pomocy i Rozwoju Gospodarczego dla Polaków na Ukrainie oraz utworzenie Fundacji Rozwoju Gospodarczego. Chodzi także o stworzenie zespołu, który zbada strukturę socjologiczną Polaków w tym kraju.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości. Senatorowie wysłuchali opinii przedstawicieli Ministerstwa Finansów. O przyjęcie bez poprawek nowelizacji sejmowej zwrócił się do senatorów poseł sprawozdawca Stanisław Stec.

Rozpatrywana przez komisję nowelizacja ustawy o rachunkowości przedłuża z 31 grudnia 1999 r. do 31 grudnia 2000 r. termin pierwszego obowiązkowego badania sprawozdań finansowych za rok działalności małych firm. Minister finansów będzie mógł fakultatywnie określać zasady rachunkowości dla jednostek nie będących spółkami prawa handlowego i nie prowadzących działalności gospodarczej.

W dyskusji senator Marek Waszkowiak zgłosił poprawkę, która obligowałaby ministra finansów do porozumienia się z ministrem gospodarki w sprawie trybu działania komisji egzaminacyjnej weryfikującej kwalifikacje osób, które usługowo zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W skład tej komisji wchodziliby także przedstawiciele Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Propozycje zmian przedstawiła również senator Genowefa Ferenc, nie zgłaszając ich jednak w formie poprawek.

W głosowaniu Komisja Gospodarki Narodowej zaakceptowała poprawkę senatora M. Waszkowiaka. Stanowisko komisji w sprawie nowelizacji ustawy o rachunkowości przedstawi Senatowi senator Adam Glapiński.

W kolejnych punktach porządku dziennego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej senatorowie dyskutowali o aktualnej sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz o udziale programów pomocowych w kształtowaniu tego sektora gospodarki.

Senatorowie wysłuchali przedstawicieli Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów oraz Polskiej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zapoznano się także z materiałami przekazanymi komisji. Jeden z nich zawierał wyniki konferencji poświęconej roli małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, która odbyła się w dniach 19-20 czerwca 1997 r.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele rządu, parlamentu, organizacji zrzeszających przedsiębiorców i wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz sami przedsiębiorcy. Podczas konferencji przedstawiono najważniejsze bariery rozwoju przedsiębiorczości i zgłoszono postulaty wobec rządu i parlamentu, mające na celu poprawę warunków działania podmiotów gospodarczych.

Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych Przedsiębiorstw przedstawiła natomiast dokument dotyczący dostępności i stopnia wykorzystania środków pomocy zagranicznej wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa.

W Polsce wspierane są one z funduszy oferowanych przez rządy poszczególnych państw zachodnich na podstawie dwustronnych umów z rządem polskim, przez organizacje o charakterze lub zasięgu międzynarodowym jak Unia Europejska (program PHARE), Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego (US AID), Fundacja France-Pologne, British Know-How Fund, UNDP (projekt "Umbrella) oraz w niewielkim wymiarze ze środków budżetu państwa.

Pomoc zagraniczna może mieć charakter grantów, subwencji, dotacji, darowizn oraz pożyczek i kredytów. Kredyty, pożyczki oraz wsparcie kapitałowe powodujące wzrost zadłużenia zewnętrznego udzielane są także przez organizacje finansowe takie jak Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

Najczęściej udzielaną formą pomocy jest pomoc techniczna (doradztwo, ekspertyzy), pomoc szkoleniowa i finansowa stanowiąca wsparcie kapitałowo-inwestycyjne dla przedsiębiorstw. W ramach pomocy bezzwrotnej największym programem realizowanym w Polsce jest program PHARE.

W dyskusji przede wszystkim zwracano uwagę na bariery informacyjne, jakie napotykają w swej działalności przedsiębiorcy. Podkreślano również, że brakuje również ustawy, która stanowiłaby swoistą "konstytucję" dla małych i średnich przedsiębiorstw.

* * *

Komisja Ochrony Środowiska dyskutowała na swym posiedzeniu o problemach związanych z przebiegiem warszawskiego odcinka autostrady A-2.

Senatorowie wysłuchali przedstawicieli Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Przedstawiciele ABiEA stwierdzili, że brak jest postępów w projektowaniu warszawskiego odcinka autostrady Wschód-Zachód i nie ma szans, by jego budowa rozpoczęła się przed rokiem 2000. Romuald Żochowski z ABiEA poinformował, że wniosek o wskazanie lokalizacji dla tego fragmentu autostrady został złożony pod koniec 1996 roku. Do tej pory nie ustalono jednak ostatecznej lokalizacji autostrady. Przeciwko przebiegowi trasy A-2 przez Ursynów i Mazowiecki Park Krajobrazowy zaprotestowało bowiem Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wezwano równocześnie agencję do przygotowania studium na temat wariantów przebiegu trasy A-2 wyprowadzających autostradę poza miasto.

R. Żochowski stwierdził, że agencja opracuje studium w tym roku. Zostanie w nim uwzględniony tzw. projekt samorządowy zakładający ominięcie Warszawy przez autostradę od południa i przecięcie Wisły w rejonie Góry Kalwarii. Zgłoszono również propozycję, opracowaną przez prof. Rudnickiego, która także zakłada obejście miasta od południa, ale mniejszym łukiem, i wydaje się bardziej opłacalna finansowo.

W opinii przedstawicieli ABiEA, obowiązująca ustawa o autostradach utrudni realizację projektu pozawarszawskiego. Zgodnie z prawem na podstawie koncesji autostradę ma budować i eksploatować prywatna firma. Zdaniem agencji żadne przedsiębiorstwo nie podejmie się inwestowania w autostradę, po której jeździć będzie mało pojazdów.

Jak stwierdzono podczas posiedzenia, przeciwko wariantowi omijającemu Warszawę świadczy prognoza ruchu: tylko co dziesiąty samochód przejeżdżający od zachodu do Warszawy chce ominąć miasto tranzytem. Pozostałe auta zmierzają tylko do Warszawy. Dla 80% samochodów ciężarowych stolica jest miejscem przeładunku towarów lub miastem docelowym. Z tych względów, w opinii przedstawicieli ABiEA, najbardziej wskazany jest przebieg autostrady przez Ursynów i gminę Wawer. Należy natomiast skupić się na budowie urządzeń zabezpieczających przed hałasem oraz zanieczyszczeniami.

Podczas posiedzenia postulowano również zmianę sposobu finansowania autostrad. prywatny kapitał nie śpieszy się z inwestycjami, dlatego konieczne jest zaangażowanie funduszy państwowych.

Zdaniem senatorów tylko przy finansowym udziale państwa można budować autostrady spełniające wszystkie wymogi ekologiczne. Do zaangażowania budżetu państwa potrzebna jest jednak zmiana obowiązującej ustawy o autostradach. Jeżeli prawo nie zmieni się, to warszawski fragment autostrady zacznie powstawać dopiero około roku 2002. A to oznacza, że znacznie później niż to zakładano powstaną pozostałe fragmenty trasy A-2. Budowanie płatnych odcinków autostrady, urywających się w szczerym polu w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Warszawy, nie opłaca się.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się również ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska Senatu III kadencji i stwierdzili, że podtrzymują zawarte w nim postulaty.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła stanowisko w sprawie realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie o radiofonii i telewizji w programach telewizji. W przyjętym stanowisku stwierdzono:

<<Do rozpoznania sposobu realizacji ustawy o radiofonii i telewizji, Komisja Kultury i Środków Przekazu została zobowiązana przez:

  1. Listy do komisji od wyborców, organizacji pozarządowych i środowisk twórczych protestujących przeciwko przemocy i rozwiązłości w telewizji. Protestujący zwracają także uwagę na poważny brak elementów edukacyjnych, wychowawczych i narodowych w telewizji publicznej lub ich emisji w niewłaściwym czasie.
  2. Sygnalizację zjawiska swego rodzaju cenzury eliminującej emisję programów i filmów o wymowie antylewicowej, czy też informujących o zbrodniach komunizmu, bądź ich przesuwanie w programie ramowym na późne godziny nocne o znikomej oglądalności.
  3. Zbliżające się rozpatrzenie sprawozdania KRRiTV sprawującej nadzór nad telewizją.

Po wysłuchaniu odpowiedzi i opinii przedstawionych przez odpowiedzialnych za program telewizji publicznej (w dniu 6.03.1998 r.) - Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A., Dyrektorów Programowych Programu I i II TVP i TV Polonia oraz członka Komisji Rady Radiofonii i Telewizji, senatorowie z komisji wyrażają następujące stanowisko:

KRRiTV nie wykonuje funkcji dyscyplinujących zapisanych w ustawie o radiofonii i telewizji, które zobowiązują ją do nadzoru nad programem telewizji.

W telewizji stosunkowo często spotyka się treści ukazujące przemoc i rozwiązłość. W świetle badań prowadzonych przez kryminologów środki masowego przekazu, a zwłaszcza telewizja, przyczyniają się w ten sposób do zakłócenia ładu społecznego. Relacje telewizyjne są przez wielu widzów odbierane jako obiektywne i fachowe informacje, przez co stają się wzorcem, a zarazem przyczyną deformacji zachowań i wielorakich dewiacji osobowościowych. Komisja dostrzega apodyktyczne przekazanie dyrekcji programów o kreowaniu "wybitnych dzieł artystycznych", a w rzeczywistości epatujących ogólnopolską publiczność (łącznie z dziećmi) wulgarnością i bardzo prymitywnymi scenami erotycznymi. (np. Casus "Boża Podszewka"). Komisja składa podziękowanie Radzie Programowej Telewizji za zajęcie krytycznego stanowiska wobec "Bożej Podszewki".

Mit oglądalności nie może być probierzem programowym telewizji publicznej gdyż prowadzi do degradacji wartościowych programów a zarazem kreowania złych gustów i złych zachowań. Dyrekcja telewizji nie bierze pod uwagę ocen komisji etycznej (np. filmy Ewy Borzęckiej "trzynastka" i "Arizona"). Poza tym należy badać nie tylko globalną oglądalność, ale i zakres zaspokojenia potrzeb poszczególnych grup widowni.

Do nieetycznych działań odpowiedzialnych za program należy także m.in. prezentowanie jako dokumentalistyki filmów niewiele mających wspólnego z dokumentem, (np. film o szkole SS Nazaretanek z Szymanowa - oprotestowany przez uczennice, rodziców i nauczycieli).

Komisja upomina się o należne miejsce dla filmu dokumentalnego w telewizji publicznej. Dotyczy to zwłaszcza filmów historycznych o wymowie patriotycznej i filmów z najnowszej historii, a także właściwego czasu emisji tych filmów. Swoista cenzura przez niedopuszczenie do emisji niektórych filmów jest powrotem do praktyk z czasów PRL. Niejasny i nieobiektywny jest dobór komisji kolaudacyjnych (film o Gan-Ganowiczu).

Komisja domaga się przedstawienia opinii publicznej tytułów filmów nazwanych przez zarządzających telewizją "zasobami", które nie były emitowane i nie są przewidziane do emisji w najbliższym czasie.

Komisja stwierdza, że wiadomości - aktualności telewizyjne są przedstawiane jednostronnie i na różne sposoby podlegają manipulacjom.

Komisja wyraża dezaprobatę wobec faktu, że filmy obnażające zbrodnie komunizmu czy filmy o wymowie patriotycznej najczęściej emitowane są w późnych godzinach nocnych, a filmy pełne przemocy i nieobyczajnych scen emitowane są w czasie największej oglądalności.

Komisja odpowiadając na prośby rodziców i nauczycieli domaga się zniesienia programu "Decyzja należy do ciebie". Jest to program moralnie niebezpieczny, gdyż zaciera granice między dobrem i złem. Występujące w nim "autorytety" często demonstrują postawy amoralne. Licencja BBC, na którą powoływali się odpowiedzialni za program, nie może być kwalifikatorem wartości programu.

Komisja wyraża dezaprobatę wobec wielu filmów dla dzieci, w których przeważa agresja, walka i zagrożenie. Jest to obce dziecięcej psychice, w której dominuje potrzeba bezpieczeństwa i miłości.

Komisja stwierdza nieuzasadnioną rezygnację z emitowania programu Akademia Filmu Polskiego i postuluje przywrócenie tego programu. Widzi potrzebę Akademii Teatru Polskiej Telewizji - sięgającej do klasyki i wielkich inscenizacji.

Dostrzega potrzebę konkursów w zakresie wiedzy faktycznej, zamiast komercyjnych teleturniejów.

Układ ramówki całego programu powinien być elastyczny, dopuszczający zmiany wynikające z ważnych wydarzeń.

Zdaniem Komisji - sytuacji, która została przedstawiona wymaga pilnej zmiany, także poprzez szybkie zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji.

W związku z powyższym Komisja postuluje:

20 marca 1998 r.

Komisja Praw Człowieka i Praworządności zebrała się, by rozpatrzyć projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej.

Projekt ustawy zawiera odpowiednią zmianę zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny przepisu pkt 1 w ust. 2 art. 44 ustawy o służbie cywilnej. Dotychczasowy przepis art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawiał kobietę - urzędnika służby cywilnej w sytuacji gorszej niż mężczyznę, bo dopuszczał rozwiązanie stosunku pracy w razie "osiągnięcia wieku emerytalnego", który to wiek jest zróżnicowany dla mężczyzn (tj. 65 lat) i kobiet (tj. 60 lat). Proponowane nowe brzmienie przepisu pkt 1 w ust. 2 art. 44 ustawy o służbie cywilnej przyjmuje jednolitość wieku ("ukończone 65 lat życia"), w którym pojawia się możliwość rozwiązania stosunku pracy (ze względu przejścia na emeryturę) - nawet bez zgody zainteresowanego (zainteresowanej). Podobne rozwiązania do zaproponowanego w projekcie ustawy zawierają przepisy innych pragmatyk służbowych (np. art. 95 ust. 2 pkt 1 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, art. 59 § 3 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 62a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze).

W art. 2 projektu ustawy proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia z uwagi na konieczność jak najszybszego dostosowania rozwiązań zawartych w proponowanej nowelizacji również do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (art. 32 i 33 konstytucji) oraz ze względu na potrzebę zachowania terminów przewidzianych dla nowelizacji ustaw objętych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (art. 89 ust. 2-4 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym).

Komisja po dyskusji jednogłośnie postanowiła przyjąć ustawę bez poprawek.

25 marca 1998 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą poświęcone było sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi. Senatorowie wysłuchali relacji na ten temat przedstawionych przez przedstawicieli organizacji polskich na Białorusi: prezesa Związku Polaków na Białorusi Tadeusz Gawina, prezesa Stowarzyszenia "Polska Macierz Szkolna" Stanisława Sienkiewicza oraz konsula generalnego RR w Grodnie Sylwestra Szostaka.

W posiedzeniu wzięli również udział: prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzej Stelmachowski, naczelnik Wydziału ds. Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Dobiesław Rzemieniewski, prezes Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Tadeusz Samborski, prezes Federacji Organizacji Kresowych Stanisław Mitraszewski i wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Lesław Skinder.

Według oficjalnych statystyk na Białorusi mieszka 400 tysięcy Polaków. W opinii konsula S. Szostaka, bliższa prawdy byłaby informacja o milionie osób.

W dyskusji stwierdzono, że sytuacja Polaków na Białorusi jest bardzo trudna.

W opinii przedstawicieli organizacji polskich na Białorusi, z dużymi kłopotami spotyka się działalność szkół polskich. Mimo że istnieje ich stanowczo zbyt mało, to władze wyrażają chęć przekształcenia tych szkół w białorusko-polskie. Stałą bolączką jest brak podręczników, nie mówiąc o takich pomocach dydaktycznych jak magnetofony pomocne przy nauce języka.

Obecnie języka polskiego uczy się w szkołach z białoruskim językiem nauczania 19 tysięcy uczniów. Niespełna 800 uczy się w szkołach lub klasach z polskim językiem wykładowym.

W przeciwieństwie do Litwy i Ukrainy, za "radzieckich czasów", do 1990 roku, na Białorusi nie było wcale polskich szkół; ostatnia, w Grodnie, została zamknięta w 1948 r., ani nawet pozaszkolnych kursów polszczyzny. W ostatnich latach staraniem "Wspólnoty Polskiej" powstały polskie szkoły w Lidzie, Baranowiczach i - niedawno - w Grodnie, a z przerwami, z powodu trudności mnożonych przez miejscowe władze, buduje się czwarta w Wołkowysku. Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Grodna Lesław Skinder, który koordynuje wyposażanie w sprzęt i pomoce naukowe szkoły w Grodnie, opowiedział, jak trudno uzyskać pozwolenie białoruskich władz celnych na każdy - uzgadniany z grodzieńskim kuratorium - transport.

Na Białorusi nie powstał dotychczas ani jeden polski podręcznik, a miejscowe władze nie pozwalają sprowadzać (zaporowe cło) książek z Polski, zaledwie tolerują zaś import z Litwy i Ukrainy. Nie ma zgody władz na budowę drugiej szkoły w Grodnie i szkół w Brześciu oraz Nowogródku. Przepisy nie określają dolnej liczby uczniów w klasie, ale pod tym pretekstem likwiduje się mniej liczne grupy nauczania polszczyzny. Nauczycielom, a także studentom polonistyki na Uniwersytecie w Grodnie, stwarza się trudności w odbywaniu praktyk dydaktycznych w Polsce. Studentów Polaków jest zresztą relatywnie coraz mniej, ponieważ nie ma egzaminu wstępnego z języka polskiego i indeksy otrzymują w coraz większej liczbie Białorusini i Rosjanie.

W opinii przedstawicieli organizacji polskich na Białorusi, źle przeprowadzany jest nabór młodzieży na studia w Polsce, a także selekcja dzieci na kolonie letnie w Polsce.

Prezes Związku Polaków na Białorusi podkreślił, że tempo odradzania się polskości na Białorusi w dużym stopniu będzie zależało od władz białoruskich i stosunków Polski z Białorusią. W opinii prezesa, stosunek prezydenta A. Łukaszenki do ZPB jest "podejrzliwy i niedobry", a stosunek władz lokalnych do związku "niestabilny".

Konsul S. Szostak stwierdził, że na polskiej ścianie wschodniej powinny powstać przekaźniki do odbioru telewizji polskiej na całej Białorusi. Jego zdaniem, byłby to olbrzymi krok w podtrzymywaniu polskości.

Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą postanowiła zwrócić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie pomocy u białoruskich partnerów w rozwiązywaniu problemów polskiej oświaty i zawarcie porozumienia w sprawie nauczania języka polskiego na Białorusi, zwłaszcza w szkołach dwujęzycznych, a także sposobu rekrutacji młodzieży polskiej z Białorusi na studia w Polsce.

Komisja postanowiła również zwrócić się do prezesa Zarządu TVP SA o poparcie postulatu budowy przekaźnika telewizyjnego w okolicach Sokółki, dzięki czemu program Polskiej TV docierałby na Litwę i Białoruś. Postulat ten przekazany zostanie także Komisji Kultury i Środków Przekazu. Senatorowie zobowiązali się również, że każdemu transportowi z pomocą dla Polaków na Białorusi będą towarzyszyć parlamentarzyści z paszportami dyplomatycznymi, co ma pomóc w pokonywaniu przeszkód granicznych.

 

 

26 marca 1998 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Ustawodawcza w celu zapoznania się z poselskimi projektami ustawy o zmianach w ordynacjach wyborczych do organów samorządowych. Senatorowie wysłuchali wstępnej opinii o projektach przedstawionych przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Pierwszy z projektów poselskich, prezentowany w imieniu wnioskodawców przez posła Jana Lityńskiego, wychodzi z założenia, że zasady głosowania do wszystkich szczebli powinny mieć jednolity charakter. W ten sposób wyborca nie zostanie zasypany nadmiarem wyjaśnień o sposobie głosowania. Troska o finanse państwa nakazuje jednoczesne odbycie wszystkich wyborów. W projekcie wnioskodawcy wychodzą też z założenia, że nie jest wskazana gwałtowna zmiana systemu wyborczego do gmin. W projekcie dokonane są więc jedynie korekty w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz o wypowiedzi wielu działaczy samorządowych. Podstawowymi zmianami są obniżenie wielkości gmin, w których przeprowadzane są wybory proporcjonalne do 20 tys., oraz stworzenie okręgów wielomandatowych w wyborach większościowych (w gminach do 20 tys. mieszkańców).

W ordynacji wyborczej do rad wojewódzkich (sejmików wojewódzkich) kierowano się natomiast zasadą niedzielenia powiatów przy tworzeniu okręgów wyborczych oraz zasadą, że okręgi wyborcze powinny być tworzone z uwzględnieniem szczególnej roli dawnych miast wojewódzkich.

Drugi ze zgłoszonych projektów poselskich, reprezentowany przez posła Tadeusza Wronę, również zmierza do ujęcia całej problematyki wyborczej w jednym akcie prawnym.

W opinii wnioskodawców, założone na 1998 r. wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego są więc dobrą okazją do stworzenia swoistego kodeksu wyborczego, który kompleksowo i w sposób usystematyzowany regulowałby prawo wyborcze dla wyborów samorządowych, a przedstawiany projekt ustawy, w swym założeniu, może ten cel spełnić. Jego rozwiązania normatywne obejmują zasady wyborcze do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, tj. organów stanowiących samorządu terytorialnego. Projekt uwzględnia konstytucyjne zasady wyborów samorządowych, a także propozycje ustrojowe zawarte w projekcie ustawy o samorządzie powiatowym oraz odpowiednio - w projekcie ustawy o samorządzie terytorialnym w województwie.

W projekcie wykorzystano również doświadczenia ze stosowania obowiązującej Ordynacji wyborczej do rad gmin z 1990 r. oraz Ordynacji wyborczej do Sejmu RP z 1993 r., która w pewnym sensie odgrywa wiodącą rolę w doskonaleniu polskiego prawa wyborczego, a także studialne prace nad projektami ustaw wyborczych.

Projekt ustawy opiera się na tożsamych zasadach wyborczych: powszechności, równości, bezpośredniości i tajności oraz wspólnych dla wyborów samorządowych instytucjach systemowych z zakresu organizacji i przeprowadzania wyborów. Różne są natomiast, aczkolwiek i tu występuje niezbędne podobieństwo, systemy wyłaniania radnych w zależności od rodzaju rad.

Po wstępnym zapoznaniu się z projektami poselskimi nowelizacji ustawy o zmianach ordynacji wyborczych do organów samorządowych senatorowie zwrócili uwagę na potrzebę rozpatrywania projektów ustaw nad którymi pracuje Sejm.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Ustawodawczej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, umożliwiającą przełożenie tegorocznych wyborów gminnych na jesień, tak by mogły się odbyć razem z wyborami do rad nowych jednostek samorządu terytorialnego - powiatów i województw.

W dyskusji senator Jerzy Adamski zgłosił wniosek o odrzucenie w całości nowelizacji sejmowej jako niezgodnej z Konstytucją.

Wprowadzenie poprawek do ustawy, zgodnych z opinią Państwowej Komisji Wyborczej, zaproponował senator Piotr Ł.J. Andrzejewski. Dotyczyła ona zmiany brzmienia art. 1:

"Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin

Dz. U. z 1996 r. Nr 84, poz. 387) dodaje się art. 121a w brzmieniu:

"Art. 121a. 1. Wybory do rad gmin w 1998 r. zarządza się i

przeprowadza, w trybie i na zasadach określonych w

ustawie, w okresie stu dwudziestu dni po upływie

kadencji.

2. Zarządzenie wyborów, o których mowa w ust. 1,

następuje nie później niż na dwa miesiące przed dniem

wyborów.

3. Do wyborów, o których mowa w ust. 1, terminy

określone w art. 9 ust. 1 i 2 nie mają zastosowania.".".

W głosowaniu Komisja Ustawodawcza postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie powyższych zmian. Akceptacji senatorów nie uzyskał natomiast wniosek senatora J. Adamskiego, który został następnie zgłoszony jako wniosek mniejszości.

Na sprawozdawcę stanowiska Komisji Ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja do rad gmin wybrano senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Ustawodawczej senatorowie rozmawiali o planach prac legislacyjnych komisji.

Senator Ryszard Jarzembowski zaproponował zorganizowanie seminarium poświęconego prawu II RP. Senator P.Ł.J. Andrzejewski zaproponował, by jego tytuł brzmiał: "O prawie II RP - skutki prawne w III RP".

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich rozpatrzyła sprawę skierowaną przez Prezydium Senatu pismem z 29 stycznia 1998 r., dotyczącą oświadczenia senatora Zbigniewa Kulaka wygłoszonego na 6. posiedzeniu Senatu, 23 stycznia 1998 r.

W wyniku dyskusji z udziałem senatora Zbigniewa Kulaka komisja uznała, że wypowiedź senatora skierowana do marszałka Senatu była niezręczna.

Z uwagi na to, że senator Z. Kulak na posiedzeniu komisji wyraził ubolewanie z powodu użytych w swoim oświadczeniu słów Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich uznała sprawę za zamkniętą.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia senatorowie rozpatrzyli pismo senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego skierowane do Prezydium Senatu. Dotyczyło ono wątpliwości regulaminowych w zakresie:

Wątpliwości te powstały na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej 5 marca br.

Na podstawie art. 9 ust. 3 Regulaminu Senatu senator P.Ł.J. Andrzejewski zwrócił się o wykładnię prawidłowego stosowania treści regulaminu w rozstrzygnięciu przedmiotowego stanu faktycznego i ewentualne zlecenie doprecyzowania obowiązujących uregulowań w drodze podjęcia inicjatywy legislacyjnej przez Komisję Regulaminową i Spraw Senatorskich.

Po rozpatrzeniu pisma senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich wydała następującą opinię dotyczącą wykładni Regulaminu Senatu w sprawie sposobu procedowania na posiedzeniach komisji:

"Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich na posiedzeniu w dniu 26 marca 1998 r. zapoznała się ze skierowanym do Prezydium Senatu pismem Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej senatora Piotra Andrzejewskiego.

Komisja dokonała analizy przepisów Regulaminu dotyczących sposobu procedowania na posiedzeniach komisji.

Tryb pracy komisji senackich jest uregulowany w dziale VI Regulaminu Senatu (art. 52-54e). Wśród postanowień tego działu ani w innych częściach Regulaminu nie ma normy nakazującej bezpośrednie czy odpowiednie stosowanie do posiedzeń komisji postanowień dotyczących posiedzeń Senatu. Mimo to, zgodnie z wieloletnią praktyką, w sprawach nie uregulowanych w dziale VI stosuje się w trakcie posiedzeń komisji niektóre postanowienia Regulaminu Senatu, które dotyczą posiedzeń plenarnych Senatu (na. przykład art. 42 dotyczący wniosków formalnych czy art. 47 regulujący porządek głosowania). Praktyka ta usprawnia prace komisji i zapewnia optymalne wykonanie zadania, jakie na komisje nakłada art. 12 ust. 1 Regulaminu Senatu tj. rozważenie i opracowanie określonych spraw.

Zgodnie z postanowieniem art. 50 Regulaminu Senatu reasumpcja uchwały Senatu jest dopuszczalna tylko w trakcie tego samego posiedzenia Senatu i wyłącznie w przypadku ujawnienia oczywistego błędu w uprzednio podjętej uchwale.

W świetle przedstawionych wyżej postanowień Regulaminu Senatu i przyjętych zwyczajów wydaje się, iż nie ma żadnych przeszkód, aby komisje stosowały do swoich uchwał postanowienie art. 50 Regulaminu Senatu. Zdaniem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich zbytni rygoryzm może niekorzystnie wpływać na jakość pracy komisji, a w konsekwencji jakość pracy Senatu. Biorąc pod uwagę, iż decydujące znaczenie powinien mieć zawsze cel pracy Senatu i jego komisji, wydaje się zasadne dopuszczenie w sytuacjach wyjątkowych możliwości reasumpcji poprawek. Chodzi bowiem o to, aby stanowisko Senatu (komisji) w każdej rozpatrywanej sprawie było wyrazem woli większości głosujących senatorów. Nieobecność na posiedzeniu komisji senatora, który złożył podczas I czytania poprawki, nie powinna wstrzymywać pracy komisji; oczywiście komisje winny dołożyć wszelkich starań aby umożliwić wyrażenie stanowiska wszystkim zainteresowanym. Komisja podejmując decyzję o reasumpcji swojego wcześniejszego głosowania winna brać pod uwagę ostateczny efekt pracy legislacyjnej Senatu.

Powołany przez Komisję Regulaminową i Spraw Senatorskich Zespół pracujący nad nowelizacją Regulaminu Senatu rozważy potrzebę dookreślenia trybu pracy komisji senackich, tak aby wyeliminować wątpliwości zgłaszane m.in. w piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej".

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej kontynuowały prace nad projektem uchwały Senatu RP w sprawie zadań stojących przez Polską w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej.

Komisje zakończyły rozpatrywanie poprawek do projektu uchwały, zgłoszonych podczas debaty przeprowadzonej na posiedzeniu plenarnym Senatu 19 lutego br. Wiele zgłoszonych propozycji zostało zaakceptowanych w kolejnych głosowaniach.

W opinii senatora Krzysztofa Majki, po przyjęciu tych poprawek projekt jest niespójny i dlatego zaproponował, by komisje ponownie zebrały się w tej sprawie.

Jak stwierdził przewodniczący komisji senator Piotr Ł.J. Andrzejewski, komisje wypełniły nałożony na nie obowiązek legislacyjny i na kolejnych posiedzeniach rozpatrzyły zgłoszone poprawki.

Senator K. Majka zaproponował, by połączone komisje zwróciły się do Prezydium Senatu o podjęcie decyzji w sprawie dalszych prac nad projektem uchwały. Propozycję senatora K. Majki poparła m.in. senator Dorota Simonides.

Komisja zaakceptowała zgłoszony wniosek.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Kultury i Środków Przekazu dokonała oceny realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji w programach radia publicznego.

Powołując się na listy wyborców oraz opinie dziennikarzy RP przewodnicząca komisji senator Krystyna Czuba wskazała na nieprawidłowości finansowo-organizacyjne występujące w radiu publicznym. Senator zwróciła uwagę na konieczność zreformowania przestarzałej struktury i wymiany kadrowej, zwłaszcza umożliwienia pracy ludziom młodym.

W opinii przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu, w radiu publicznym brak jest nowości programowych i propozycji uwzględniających współczesne realia i tendencje.

W dyskusji senator Piotr Ł.J. Andrzejewski przypomniał o wciąż nie załatwionej, mimo obietnic składanych m.in. senatorom, sprawie programu II PR i Radia Bis.

Odpowiadając na postawione zarzuty prezes Polskiego Radia SA Krzysztof Michalski powoływał się na raporty Najwyższej Izby Kontroli, w których nie stwierdzono niegospodarności w zarządzaniu radiem. Mówił również o kulturotwórczej roli radia wynikającej z udziału tej instytucji w organizacji różnorodnych imprez kulturalnych.

Zdaniem przewodniczącej Rady Programowej PR Janiny Jankowskiej, podstawową sferą działalności radia publicznego powinna być aktywność programowa.

Ponadto J. Jankowska zgodziła się z opiniami senatorów dotyczącymi konieczności zreformowania przestarzałej struktury radia publicznego. Senatorowie nie formułując ostatecznej opinii na rozpatrywany podczas obrad temat postanowili w najbliższym czasie, po otrzymaniu z PR materiałów uzupełniających, odbyć posiedzenie w celu wypracowania stanowiska komisji w sprawie realizacji zadań ustawowych w programach polskiego radia.

27 marca 1998 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin.

Senatorowie zapoznali się z opiniami przedstawicieli Sejmu i rządu, a także z opiniami ekspertów oraz Państwowej Komisji Wyborczej. Ich zdaniem, nowelizacja nie narusza Konstytucji ani obowiązujących zasad prawa. W dyskusji zwolennicy nowelizacji wskazywali również, że rozpatrywana ustawa ma charakter jednorazowy.

Przeciwnicy nowelizacji podkreślali natomiast konieczność przeprowadzenia wyborów do gmin podstawowej jednostki samorządu zgodnie z terminem konstytucyjnym, ponieważ przygotowywana reforma administracji publicznej nie dotyczy gmin. Zagwarantuje to stabilizację pracy gmin, zwłaszcza w sytuacji przeprowadzania zmian na wyższych szczeblach samorządu.

Senator Zbyszko Piwoński zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy sejmowej w całości. Ponieważ w głosowaniu nie uzyskał on akceptacji komisji, został zgłoszony jako wniosek mniejszości.

Ostatecznie Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 9 głosami za, przy 5 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do nowelizacji ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senatora Mieczysława Janowskiego.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzono nowelizację ustawy o służbie cywilnej. W tej części posiedzenia wzięli udział poseł sprawozdawca Andrzej Potocki i szef Służby Cywilnej Jan Pastwa.

W dyskusji nowelizacja sejmowa, będąca wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie wzbudziła wątpliwości senatorów i w głosowaniu jednogłośnie postanowiono zarekomendować Senatowi przyjęcie jej bez poprawek.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska senatorowie zapoznali się z programem działań i priorytetami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W problematykę wprowadziła senatorów prezes funduszu Maria Zajączkowska, która omówiła ośmioletnią już historię i zasady funkcjonowania funduszu, a także obecną strukturę tej instytucji. Od strony finansowej problematykę tę naświetlił wiceprezes Jerzy Kądzierski, który poinformował także o możliwościach wykorzystywania środków Unii Europejskiej.

Mówiąc o planach i priorytetach NFOŚiGW prezes M. Zajączkowska stwierdziła, że obecnie bardzo wiele zależy od ostatecznego kształtu reformy terytorialnej i nowego Prawa wodnego.

Przyjęta przez fundusz strategia działania powinna być adekwatna do zmian, które nastąpią.

M. Zajączkowska mówiła również o staraniach podejmowanych w celu pozyskiwania środków na finansowanie ochrony środowiska.

W dyskusji senatorowie szczególnie interesowali się programem małej referencji i zagospodarowania dorzeczy rzek zwłaszcza w kontekście zeszłorocznej powodzi. Ustalono, że komisja podejmie tę problematykę na osobnym posiedzeniu.

 

31 marca 1998 r.

Na wspólnym posiedzeniu zebrały się senacka i sejmowa komisje obrony narodowej.

Tematem posiedzenia była obrona terytorialna w systemie obrony narodowej RP.

Senatorowie wysłuchali trzech referatów, wygłoszonych przez przedstawicieli Akademii Obrony Narodowej. Gen. bryg. dr hab. Bolesław Balcerowicz mówił o obronie terytorialnej w systemie obrony narodowej RP. Informacje dotyczące wojsk i systemów obrony terytorialnej w państwach NATO i innych oraz służby wojskowej w systemie OT zreferował płk dr Ryszard Jakubczak. Rys historyczny obrony terytorialnej przedstawił prof. Kazimierz Pindel.

Przedstawiciele Akademii Obrony Narodowej poinformowali m.in., że obrona terytorialna stanowi 29% stanu osobowego sił zbrojnych w USA, 60% we Francji, 29% w RFN, 43% w Danii i 72% w Finlandii. W Polsce OT stanowi obecnie 9,6% sił zbrojnych, a po wejściu do NATO powinna osiągnąć 50%.

W odbytej następnie dyskusji głos zabrali m.in. szef Zarządu Obrony Terytorialnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. January Komański, były zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. dywizji Leon Komornicki i publicysta Stefan Bratkowski.

Na zakończenie sejmowa Komisja Obrony Narodowej przyjęła opinię nr 4, którą skierowała do ministra obrony narodowej. W przyjętej opinii stwierdzono:

"Perspektywa wejścia Polski do NATO oznacza, że priorytetem polskiej polityki obronnej jest dzisiaj dostosowanie całości naszych sił zbrojnych, a w szczególności wojsk operacyjnych, do wymogów interoperacyjności z siłami sojuszu. Jednak położenie Polski skłania nas do skorzystania z doświadczeń własnych jak i państw o podobnym do naszego położeniu w zakresie budowy systemu obrony terytorialnej.

Od wielu już lat toczy się dyskusja o miejscu i roli wojsk Obrony Terytorialnej w polskim systemie obronnym. Zapowiedziany rządowy program integracji i modernizacji Sił Zbrojnych RP oznacza konieczność podjęcia decyzji w tej sprawie. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej stoi na stanowisku, że obrona terytorialna winna stanowić istotny element naszego systemu obronnego, który będzie zdolny do:

- brania bezpośredniego udziału w walce,

- zabezpieczenia działań wojsk operacyjnych, obronnego przygotowania terenu, ochrony obiektów i szkolenia rezerw,

- udzielenia wsparcia systemowi ratownictwa i obrony cywilnej w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń czasu pokoju i wojny.

Komisja oczekuje, że w ramach programu integracji i modernizacji Sił Zbrojnych RP zostaną przedstawione - w terminie do 31 maja 1998 r. - m.in.:

- docelowa koncepcja systemu obrony terytorialnej oraz struktura wojsk OT,

- harmonogram formowania jednostek OT,

- system dowodzenia obrony terytorialnej na szczeblu centralnym jak i terytorialne organy dowodzenia zorganizowane zgodnie z zaplanowaną strukturą administracyjną kraju,

Komisja stoi na stanowisku, że na rzecz obrony terytorialnej powinna być przekazana część nadwyżek infrastruktury, techniki bojowej i zasobów ludzkich powstałych w procesie reorganizacji sił zbrojnych. Powinno to dotyczyć zwłaszcza garnizonów na tzw. ścianie wschodniej oraz garnizonów w innych ważnych dla obronności rejonach i miastach.

Komisja oczekuje opracowania systemu współpracy O.T z samorządem terytorialnym w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i innych zagrożeń czasu pokoju i wojny. Komisja dostrzega potrzebę zmian legislacyjnych - nowelizację obecnie obowiązujących uregulowań pod kątem potrzeb rozbudowywania systemu obrony terytorialnej.

Opinię powyższą w pełni aprobują senatorowie - członkowie Komisji Obrony Narodowej Senatu, którzy uczestniczyli w posiedzeniu".


Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment