KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.)


SPIS TREŚCI


Rozdział 1 - RZECZPOSPOLITA

Rozdział 2 - WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Wolności i prawa osobiste
Wolności i prawa polityczne
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
Środki ochrony wolności i praw
Obowiązki

Rozdział 3 - ŹRÓDŁA PRAWA

Rozdział 4 - SEJM I SENAT

Wybory i kadencja
Posłowie i senatorowie
Organizacja i działanie
Referendum

Rozdział 5 - PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział 6 - RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Rozdział 7 - SAMORZĄD TERYTORIALNY

Rozdział 8 - SĄDY I TRYBUNAŁY

Sądy
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Stanu

Rozdział 9 - ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

Najwyższa Izba Kontroli
Rzecznik Praw Obywatelskich
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Rozdział 10 - FINANSE PUBLICZNE

Rozdział 11 - STANY NADZWYCZAJNE

Rozdział 12 - ZMIANA KONSTYTUCJI

Rozdział 13 - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE