Senat RP - NGO

19. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

15 września 2011 r. odbyło się 19. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi poświęcone podsumowaniu czteroletniej działalności zespołu. Zespół skupił w swoich szeregach posłów i senatorów zainteresowanych inicjatywami na rzecz organizacji pozarządowych. Do jego najważniejszych zadań należało podejmowanie działań legislacyjnych dotyczących trzeciego sektora, wspieranie obywatelskiego dialogu, a także usuwanie barier. W tym okresie zespół współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi z całej Polski, Radą Działalności Pożytku Publicznego, Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a także z przedstawicielami różnych organów administracji publicznej.

Prowadzący posiedzenie marszałek Bogdan Borusewicz podziękował za współpracę członkom prezydium zespołu: senatorowi Mieczysławowi Augustynowi oraz posłom Krzysztofowi Michalkiewiczowi, Sławomirowi Piechocie i Witoldowi Gintowt-Dziewałtowskiemu. Marszałek przypomniał postać śp. Krystyny Bochenek, wicemarszałek Senatu, która jako wiceprzewodnicząca zespołu była niezwykle zaangażowana w jego prace i zawsze gotowa do poszukiwania rozwiązań problemów zgłaszanych przez środowiska pozarządowe.

Oceniając mijającą kadencję, marszałek B. Borusewicz wśród wielu ważnych tematów, którymi zajmował się zespół, wskazał na kwestię zwolnienia z podatku VAT darowizn w postaci żywności, przekazywanych na cele społeczne. Prace nad tym były prowadzone w VI i VII kadencji Senatu i zakończyły się sukcesem. Ponadto podkreślił, że to właśnie z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi podjęto dyskusję nad potrzebą uregulowania w polskim systemie prawnym instytucji petycji obywatelskiej. Wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych zespół był organizatorem wysłuchania publicznego założeń do ustawy o prawie do petycji. Przyczyniło się ono do publicznej debaty nad instytucją petycji obywatelskich, a w konsekwencji do przygotowania senackiej inicjatywy ustawodawczej.

Podczas parlamentarnych prac legislacyjnych nad nowelizacjami ustawy o działalności pożytku publicznego zespół spotykał się ze środowiskami pozarządowymi i podejmował dyskusję na temat kwestii budzących ich wątpliwości. Prace zespołu były ostatnim etapem konsultacji z organizacjami pozarządowymi przed podjęciem działań legislacyjnych przez sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny.

Zespół podjął także dyskusję na temat barier ograniczających wolność stowarzyszania się w Polsce. Parlamentarzyści mieli okazję zapoznać się z opiniami przedstawicieli organizacji pozarządowych i niezależnych ekspertów w tej sprawie. W wyniku dyskusji, przeprowadzonej pod kierunkiem senatora Łukasza Abgarowicza, został przygotowywany projekt ustawy o zrzeszeniach. Zespół obserwował także działalność polskich organizacji pozarządowych poza granicami kraju i w tym celu podjął współpracę z członkami Grupy Zagranica oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. W kręgu zainteresowań zespołu znalazły się również przygotowania do obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce oraz rola polskich organizacji pozarządowych podczas polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia w dyskusji głos zabrali przedstawiciele organizacji pozarządowych Ewa Kulik-Bielińska z "Fundacji Batorego" oraz Tomasz Schimanek z "Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce", którzy pozytywnie ocenili współpracę z zespołem. Podkreślili, że organizacje społeczne zawsze mogły liczyć na to, iż postulaty, uwagi czy problemy przez nich zgłaszane staną się przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń zespołu. Ich zdaniem, fakt że zespół uzupełniał się w swoich pracach z sejmową podkomisją ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, bardzo istotnie wpływał na wyniki prac obu tych ciał.