Senat RP - NGO

18. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

11 maja 2011 r. odbyło się 18. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, poświęcone strategii kampanii społecznej promującej instytucję petycji w Polsce. Obrady prowadził wiceprzewodniczący zespołu senator Mieczysław Augustyn. W spotkaniu wzięli udział: członkowie zespołu, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej w Kancelarii Senatu Anna Pomianowska-Bąk oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

14 kwietnia 2011 r. Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o petycjach (druk senacki nr 1036). Stanowi on realizację postulatów i uwag organizacji społecznych skierowanych do Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W najbliższym czasie Sejm podejmie prace legislacyjne nad tym projektem.

Petycja to pismo zawierające postulaty i prośby skierowane do władz, wyrażane najczęściej w imieniu zbiorowości. Do złożenia petycji uprawnione są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne. Jej celem jest nakłonienie adresata do podjęcia lub zaniechania określonego działania, czy też zajęcia stanowiska. Jedną z intencji projektodawcy jest, by instytucja petycji była narzędziem, z którego obywatele korzystają świadomie, wykazując troskę o lokalne środowisko.

Podczas posiedzenia dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu A. Pomianowska-Bąk przedstawiła plan strategii informacyjnej kampanii społecznej promującej instytucję petycji w Polsce. Kampania ma za zadanie dotarcie do obywateli z informacją o petycjach, możliwościach i zasadności ich kierowania do organów władz wszystkich szczebli (ministerstwa, parlament, administracja rządowa, samorząd terytorialny).

Kampania będzie skierowana do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zainteresowanych problematyką rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działających na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego.

Proponuje się przeprowadzenie kampanii w 3 etapach:

  1. wyłonienie grupy roboczej i przygotowanie jej do pełnienia misji - celem jest wyłonienie grupy "ambasadorów" petycji i przygotowanie ich, m.in. poprzez szkolenia, treningi, warsztaty edukacyjne;
  2. przygotowanie przez grupę roboczą projektów i strategii działania w zakresie upowszechniania instytucji petycji - poszerzenie kręgu odbiorców informacji o petycjach o podmioty, które będą przekazywać idee i cele kampanii konkretnym środowiskom lokalnym;
  3. działania edukacyjne skierowane do obywateli żyjących w konkretnych środowiskach lokalnych z wykorzystaniem różnego rodzaju środków przekazu, np. broszur, portali organizacji pozarządowych, seminariów czy lekcji dla młodzieży.

Zadaniem Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi byłoby monitorowanie przebiegu kampanii informacyjnej, gromadzenie raportów z realizacji jej poszczególnych etapów, prezentowanie jej rezultatów organom Senatu i parlamentarzystom.

Dyrektor A. Pomianowska-Bąk zwróciła się do obecnych na posiedzeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych o ich opinię na temat zaprezentowanego projektu strategii. Pytała także o możliwość podjęcia przez nich współpracy z Kancelarią Senatu podczas kampanii promującej instytucję petycji.

Przedstawiciele strony społecznej pozytywnie ocenili przedstawiony projekt strategii, zadeklarowali także gotowość współdziałania w ramach kampanii społecznej. Uznali, że pomysł promowania instytucji petycji jest zdecydowanie wart uznania. Ich zdaniem, kampania powinna być skierowana przede wszystkim do: młodzieży, osób starszych z grupy 50+ oraz administracji publicznej. Informacja przekazywana podczas kampanii powinna być sformułowana w przystępny sposób. Powinna także wskazywać korzyści, jakie może przynieść instytucja petycji. Warto także pomyśleć o tym, by grupa inicjatywna składała się z przedstawicieli rządu, samorządu i organizacji pozarządowych.

Podsumowując spotkanie, senator M. Augustyn podziękował uczestnikom za cenne uwagi i gotowość podjęcia współpracy.