Senat RP - NGO

11. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

8 kwietnia 2010 r. odbyło się 11. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, poświęcone obchodom Europejskiego Roku Wolontariatu. W spotkaniu wzięli udział członkowie zespołu, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Informacji Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Agnieszka Kudlińska, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Dariusz Pietrowski i Kamila Czerwińska, menedżer krajowy ds. wolontariatu.

Decyzją Rady Unii Europejskiej rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu, aby zachęcić państwa członkowskie Unii Europejskiej do podejmowania działań na rzecz stworzenia warunków sprzyjających wolontariatowi w Unii. W decyzji Rady z 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Roku Wolontariatu zdefiniowano cztery szczegółowe cele. To: tworzenie sprzyjającego otoczenia dla wolontariatu w UE, mobilizacja organizacji wolontariuszy i poprawa jakości wolontariatu, wynagradzanie i uznawanie działań wolontariackich oraz szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu wolontariatu.

Przyjęto zasadę, że państwa członkowskie będą się angażować w realizację obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu za pośrednictwem krajowych organów koordynacyjnych, współfinansowanych ze środków wspólnotowych. Rolą Komisji Europejskiej będzie koordynacja działań na szczeblu wspólnotowym, co ma wpłynąć na zwiększenie znaczenia Europejskiego Roku Wolontariatu, przyczynić się do transnarodowej wymiany pomysłów i doświadczeń praktycznych. Unia Europejska przeznaczyła 6 mln euro na rozpowszechnianie wyników badań, wymianę doświadczeń, kampanie informacyjne i promocyjne, a także 2 mln euro na działania przygotowawcze w roku 2010. Zadania te będą wypełniane na szczeblu europejskim i szczeblach krajowych. W Polsce organem zobowiązanym do przygotowania krajowego programu działań jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W pierwszej części obrad przedstawiciel tego resortu K. Więckiewicz zapewnił, że w najbliższym czasie powstanie harmonogram działań w sprawie realizacji obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu. Wyraził również gotowość ścisłej współpracy z zespołem i przedstawiania jego członkom relacji z postępów prac przygotowawczych. Poinformował, że w przygotowania włączyła się Rada Działalności Pożytku Publicznego, której członkowie, w szczególności ci reprezentujący stronę społeczną, mają wieloletnie doświadczenia w pracach z wolontariatem.

Z kolei A. Kudlińska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wskazała na dwie istotne kwestie związane z organizacją Europejskiego Roku Wolontariatu – niedostateczne środki finansowe oraz stworzenie nowoczesnej platformy informacyjnej. Ministerstwo planuje podjęcie wielu inicjatyw w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu, m.in.: konkursy, spotkania robocze, konferencje, a także organizację forum polsko-unijnego organizacji pozarządowych.

W drugiej części posiedzenia próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, jak wpłynąć na rozwój wolontariatu w Polsce. Zdaniem K. Czerwińskiej, warto by w działania wolontariackie, wzorem innych krajów europejskich, włączyć środowiska biznesowe i akademickie. Ważną rolę w kampanii promocyjnej wolontariatu mają również do odegrania media.

Podsumowując dyskusję, wiceprzewodniczący zespołu senator Mieczysław Augustyn podkreślił potrzebę włączania samorządów lokalnych i grup seniorskich w działania wolontariackie. Zauważył ponadto potrzebę przeprowadzenia w Polsce szeregu akcji edukacyjnych, a może nawet zmiany systemu edukacyjnego pod kątem promocji wolontariatu.

Prezydium zespołu zdecydowało o kontynuowaniu pracy nad tą problematyką na następnych posiedzeniach oraz o systematycznym monitorowaniu przygotowań do obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu.