Senat RP - NGO

8. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

3 grudnia 2009 r. odbyło się 8. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Porządek obejmował:

  • informację na temat propozycji Koalicji "SMS bez VAT", dotyczącej wsparcia starań o zaprzestanie pobierania podatku VAT od darowizn na cele charytatywne, przekazywane za pośrednictwem wiadomości SMS;
  • informację o stanie prac nad nowelizacją ustawy - Prawo o stowarzyszeniach;
  • informację o pracach stałej sejmowej Podkomisji do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W pierwszym punkcie posiedzenia senator Mieczysław Augustyn poinformował o propozycji Koalicji "SMS bez VAT", zrzeszającej 21 największych organizacji charytatywnych w Polsce, dotyczącej podjęcia działań w celu zaprzestania pobierania podatku VAT od darowizn na cele dobroczynne, przekazywanych za pośrednictwem SMS. Zdaniem wnioskodawców, problem nasila się w związku z rosnącą liczbą akcji charytatywnych wykorzystujących SMS-y, coraz popularniejszą metodą wspierania inicjatyw społecznych.
W 2007 r. już ponad 26% darczyńców zdecydowało się na taką formę pomocy, gdy jeszcze w latach poprzednich korzystało z niej jedynie 3-4%. W 2008 r. darczyńcy przekazali tym sposobem na rzecz organizacji charytatywnych prawie 22,5 mln zł, od czego państwo pobrało ponad 4 mln zł podatku.

Po zapoznaniu się z apelem Koalicji "SMS bez VAT" i w wyniku dyskusji członkowie zespołu wyrazili gotowość spotkania się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w celu rozwiązania tego ważnego problemu społecznego. Marszałek Bogdan Borusewicz podjął decyzję o kontynuowaniu prac nad tą kwestią na następnym posiedzeniu zespołu, 17 grudnia 2009 r., z udziałem przedstawicieli resortu finansów.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia senator Łukasz Abgarowicz, kierujący pracami nad projektem nowelizacji ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, poinformował, że przy współudziale ekspertów w Senacie trwają intensywne prace legislacyjne. Senator zapewnił, że w trosce o to, by przygotowywany akt prawny był funkcjonalny i odpowiadał potrzebom społecznym, prowadzone są konsultacje społeczne w zakresie proponowanych zmian. Nowelizacja zmierza do uproszczenia procedury powoływania stowarzyszeń i usunięcia barier powodujących, że konstytucyjne prawo do zrzeszania się nie jest w Polsce powszechnie przestrzegane. Senator Ł. Abgarowicz zadeklarował, że będzie systematycznie informował o postępach w pracach nad nowelizacją, tak oczekiwaną przez środowiska pozarządowe.

W trzecim punkcie porządku obrad poseł Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący Podkomisji do spraw współpracy organizacjami pozarządowymi, przedstawił harmonogram prac podkomisji w bieżącej kadencji parlamentu.

Na zakończenie posiedzenia marszałek B. Borusewicz podziękował wszystkim członkom zespołu za dotychczasowe zaangażowanie w jego prace i cenne propozycje dalszych jego działań.