Senat RP - NGO

Obradował Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

9 lipca 2008 roku w Senacie odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi poświęcone planowanym pracom legislacyjnym dotyczącym działalności pożytku publicznego. Uczestnicy spotkania wysłuchali ponadto informacji nt. efektów prac prezydium zespołu w kwestii zwolnień darowizn żywnościowych z podatku VAT oraz informacji nt. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Krzysztof Więckiewicz dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że w resorcie pracy przygotowano projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt jest po konsultacjach społecznych i zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów w lipcu br. Przewiduje się, że znowelizowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2009 roku.

W proponowanej nowelizacji upoważniono Radę Ministrów do przyjmowania wieloletniego "Programu - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich". Ponadto uwzględniono uwagi zawarte w sprawozdaniu z działania ustawy w dotychczasowym kształcie przyjętym przez Sejm i Senat oraz uwagi zgłoszone przez administrację publiczną, w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i podmioty kościelne.

Zaproponowana nowelizacja przewiduje m.in.:

- wprowadzenie uproszczonego trybu zlecania realizacji szczególnych zadań publicznych o charakterze lokalnym;

- wprowadzenie partnerstwa publiczno-społecznego, jako instytucji umożliwiającej gminom i powiatom oraz organizacjom pozarządowym realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze społecznym;

- wprowadzenie inicjatyw lokalnych jako form współpracy gmin ze stowarzyszeniami zwykłymi w celu realizowania wspólnych zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnych:

- stworzenie możliwości powoływania rad działalności pożytku publicznego na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego;

- wprowadzenie spółek kapitałowych o charakterze non-profit (nie prowadzących działalności głównie gospodarczej) do definicji organizacji pozarządowych;

- zwiększenie odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów zarządzających, kontroli czy nadzoru oraz likwidatorów wobec organizacji pożytku publicznego za szkody wyrządzone jej swym działaniem jak i odpowiedzialność wobec osób trzecich;

- rozszerzenie zakresu podmiotowego nadzoru ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nad organizacjami pożytku publicznego także o organizacje działające w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; rozszerzenie katalogu przesłanek uprawniających ministra do składania wniosku do sądu o pozbawienie statusu organizacji pożytku publicznego;

- usprawnienie procedury konkursowej - otwartych konkursów ofert (krótszy 21 dniowy termin na składanie ofert) oraz zmniejszeniu kosztów jej przeprowadzania (fakultatywność ogłoszeń o konkursie w prasie).

Ponadto ministerstwo przygotowało 3 projekty rozporządzeń będących realizacją delegacji zawartych w nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) Projekt rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Projekt jest dostosowany do rozwiązań projektowanej nowelizacji dotyczących nowej treści oferty. Przepisy określają m.in. możliwość złożenia oferty wspólnej.

2) Projekt rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego. Uregulowania tam zawarte zapewniają sprawne i skuteczne przeprowadzenie kontroli organizacji pożytku publicznego.

3) Projekt rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu rocznego sprawozdania merytorycznego organizacji pożytku publicznego. Szczegółowo określono zakres przygotowywania i sposób ogłaszania rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

Poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski przedstawił relację z posiedzenia Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na temat zwolnień darowizn żywnościowych z podatku VAT. Wzięli w nim udział przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz członek Zespołu Doradców Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady ministrów, a także przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Wiceprzewodniczący Zespołu senator Mieczysław Augustyn omówił dotychczasowe efekty prac Zespołu w kwestii zwolnień z podatku VAT darowizn żywnościowych. Prace nad tym problemem zmierzają do wykluczenia sytuacji, w których przedsiębiorcom bardziej opłaca się wyrzucić żywność niż przekazać ją na cel społeczny. W wyniku dyskusji wyodrębniono dwie kwestie, które wymagają jak najszybszego rozwiązania. Chodzi o jednolitą interpretację art. 29 ust. 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto istnieje potrzeba zmiany Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zdaniem Edmunda Wittbrodta przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej, mimo przewidywanego długiego czasu oczekiwania na realizację wniosku legislacyjnego w sprawie zmiany VI dyrektywy, należy podjąć stosowne działania. Z kolei poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski zwrócił uwagę, że istnieje nie tyle potrzeba dodatkowej interpretacji ww. zapisów krajowych, co wpisanie jej do uzasadnienia ustawy. Rozwiązanie to, zdaniem posła Sławomira Piechoty, przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny będzie wiążące dla sądów i urzędów.

Piotr Frączak, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, przedstawił historię oraz podstawy funkcjonowania tego Funduszu w Polsce. Mówił, że jest to przedsięwzięcie, które ma celu pobudzanie oraz wzmacnianie inicjatyw obywatelskich przy udziale sektora organizacji pozarządowych. W bieżącym roku w ramach FIO możliwe będzie wydatkowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok 60 mln złotych.

Na zakończenie Zofia Komorowska z Forum Inicjatyw Pozarządowych zaprosiła członków Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi do aktywnego uczestnictwa w projekcie "Tydzień Obywatelski" trwającym od 13 do 20 września 2008 roku.