Senat RP - NGO

Posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

25 czerwca 2008 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w sprawie zwolnień darowizn żywnościowych z podatku VAT. Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstw: Finansów i Spraw Zagranicznych, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a także przedstawiciel Zespołu Doradców Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz senator Edmund Wittbrodt, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Dotychczasowe efekty pracy Zespołu w kwestii zwolnień z podatku VAT na cele społeczne przedstawił senator Mieczysław Augustyn, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Senator podkreślił, że zwolnienie darowizn żywnościowych z podatku VAT jest przedmiotem prac Zespołu od początku jego istnienia. Prace zmierzają do wyeliminowania paradoksalnych sytuacji, w których przedsiębiorcy - ze względu na obecny stan prawny - bardziej opłaca się wyrzucenie żywności niż przekazanie jej na cel społeczny. Zajęcie się tą kwestią jest - zdaniem senatora Augustyna - uzasadnione z moralnego i społecznego punktu widzenia.

Minister Mikołaj Dowgielewicz, reprezentujący Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, pozytywnie odniósł się do ekspertyzy sporządzonej przez Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu RP. Zwrócił jednak uwagę na fakt, że wniosek legislacyjny przesłany do Komisji Europejskiej to droga, której pokonanie może zająć nawet kilka lat. Senator Edmund Wittbrodt, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej, szczegółowo omówił opinię Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej. Podkreślił, że należy realizować zamierzony cel, nawet zwykłą ścieżką legislacyjną.

Posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski, sekretarz Zespołu, wskazał, że można podejmować różne próby zmiany VI Dyrektywy. Odniósł się też do kryterium równości konkurencji.

Podczas dyskusji Stanisław Rurka - zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów przypomniał, że problem istnieje od 1995 r. Senat już wówczas wydał opinię w tej kwestii. Dyrektor sugerował konkretne rozwiązania, m.in. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, gdy zostanie przedstawione potwierdzenie przekazania żywności na rzecz organizacji pozarządowych.

Doradca ministra finansów Renata Hayder wyjaśniła, że jeżeli podstawa opodatkowania jest bliska zeru, to nie ma podatku. Odnosząc się do treści art. 29 ust. 10a ustawy o podatku od towarów i usług, który brzmi "W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, której przedmiotem są produkty spożywcze i napoje, w szczególności: pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże (PKWiU 15.81), czekolady i wyroby cukiernicze (PKWiU 15.84.2), wody mineralne i napoje bezalkoholowe (PKWiU 15.98), jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, pod warunkiem prowadzenia szczegółowej dokumentacji przez dokonującego dostawy towarów potwierdzającej dokonanie dostawy towarów na rzecz tych organizacji, podstawą opodatkowania jest kwota, jaką w celu uzyskania w danym momencie takich towarów nabywca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów, musiałby w warunkach uczciwej konkurencji zapłacić niezależnemu dostawcy na terytorium kraju, o ile nie jest ona wyższa niż cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia koszty wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów", wyjaśniła również, że istnieje swoboda określenia wartości towarów przekazywanych na cele charytatywne oraz, że ustawowa kategoria "cena nabycia" jest kategorią szeroką. Przepis ten mówi o cenie nabycia dostawy przez organizację pożytku publicznego - w dniu dostawy. Przedsiębiorca ma prawo określenia wartości według swojej najlepszej wiedzy.

Posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Jakub Michałowski, reprezentujący Zespół Doradców Strategicznych Kancelarii PRM przedstawił raport i program rządu "Dożywianie dzieci w szkołach analiza barier, rekomendacje działań" przygotowany przez Zespół roboczy ds. przeciwdziałania barierom w dożywianiu dzieci w szkołach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Remigiusz Henczer dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pozytywnie odniósł się do inicjatywy podjętej przez Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Podkreślił, że rozwiązanie problemu zwolnień darowizn żywnościowych z podatku VAT. jest w interesie państwa.

Posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Spotkanie podsumował senator Mieczysław Augustyn. Jego zdaniem, należy rozwiązać dwie sprawy związane z naszymi krajowymi przepisami i jedną dotyczącą prawa na poziomie europejskim. Wiceprzewodniczący zwrócił się do przedstawicieli Ministerstwa Finansów o jednolitą interpretację art. 29 ust. 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Kolejną kwestią do rozwiązania - jak stwierdził senator - pozostanie Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski zwrócił uwagę, że istnieje nie tyle potrzeba dodatkowej interpretacji, co wpisania jej do uzasadnienia ustawy. Opinię tę poparł wiceprzewodniczący Zespołu poseł Sławomir Piechota, podkreślając, że takie uzasadnienie, będzie wiążące dla sądów i urzędów.