Wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w trakcie wysłuchania publicznego

4 września 2007 r. w Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw (druk nr 1810).

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w trakcie wysłuchania publicznego

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego na wniosek posła Sławomira Piechoty wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Inicjatywę wysłuchania publicznego poparł przewodniczący Zespołu marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz posłowie z Komisji Polityki Społecznej.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w trakcie wysłuchania publicznego

W wysłuchaniu uczestniczyło blisko 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Dyskutanci podkreślali potrzebę uchwalenia nowelizacji. Zgłosili również szereg poprawek, które dotyczyły m.in. trybu powoływania wojewódzkich rad pożytku działalności pożytku publicznego (obligatoryjny z większą rolą organizacji, zwłaszcza w zakresie tworzenia regulaminu), zweryfikowania definicji organizacji pozarządowych, uproszczenia procedur ogłaszania konkursów dla organizacji pozarządowych, doprecyzowania założeń partnerstwa publiczno-społecznego, zniesienia limitu wynagrodzeń w organizacjach (utrzymanie limitu na poziomie 1,5 średniej pensji powoduje, że organizacje tracą ekspertów, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku ubiegania się o fundusze unijne), umożliwienie organizacjom łączenia działalności gospodarczej i odpłatnej pożytku publicznego (co pozwoli zarabiać organizacjom na swoje utrzymanie).

Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pos. Sławomir Piechota

W wysłuchaniu uczestniczyli członkowie sejmowej Komisji Polityki Społecznej, członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi m.in. wiceprzewodniczący Zespołu poseł Sławomir Piechota i poseł Artur Zawisza, sekretarz poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski.

Przedstawiciele strony rządowej

Komisja Polityki Społecznej powołała podkomisję, która rozpatrzy wnioski zgłoszone w trakcie wysłuchania.

Skrócenie kadencji Sejmu w dniu 7 września oznacza jednak, że podkomisja nie zdąży podjąć pracy i sprawa nowelizacji ustawy powróci w przyszłej kadencji.