Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

16 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Porządek posiedzenia obejmował:

  1. Informację Prezydium Zespołu o dotychczasowych działaniach.
  2. Dyskusję na temat ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. I

Informacja o dotychczasowych działaniach

Dotychczasowe działania Zespołu koncentrowały się wokół: zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektu ustawy o fundacjach.

W uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględnione zostały postulaty Zespołu. W okresie od lipca do listopada odbyły się dwa posiedzenia Zespołu.

W sprawie projektu ustawy o fundacjach Zespół oczekuje na opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prace nad tym projektem będą kontynuowane po otrzymaniu opinii Rady.

Ad. II

Propozycje zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.

Propozycje zmian zaprezentowali przedstawiciele Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) i Federacji Polskich Banków Żywności.

Przedstawiciele WRZOS zaproponowali, aby darowizny rzeczowe i usługi świadczone na rzecz organizacji pozarządowych były zwolnione z podatku VAT. Wskazywali, że z różnych danych wynika, iż ok. 5 mln Polaków żyje w biedzie. To do nich przede wszystkim trafia pomoc rzeczowa kierowana przez organizacje pozarządowe. Skala tej pomocy uzasadnia rezygnację z pobierania podatku VAT od darowizn przekazywanych organizacjom pozarządowym.

Przedstawiciel Federacji Polskich Banków Żywności zwrócił uwagę na potrzebę zwolnienia z podatku VAT darowanej żywności. Zapowiedział, że Federacja przygotowuje odpowiedni projekt zmian.

WRZOS i Federacja Polskich Banków Żywności odrzuciły tezę Ministerstwa Finansów, że zwolnienie darowizn z podatku VAT sprzyjałoby rozwojowi szarej strefy. Wskazywali, że właśnie obecne rozwiązania, nakłaniające przedsiębiorców do przekazywania darowizn po kryjomu, sprzyjają rozwojowi szarej strefy. Dowodzili, że zwolnienia stosowane są w krajach Unii Europejskiej i są zgodne z 6 dyrektywą. Np. przepisy włoskie przewidują, iż "darowiznę dóbr z wyjątkiem tych, których produkcja lub obrót nie mieści się w działalności firmy, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego stanowią dla darującego operacje zwolnione z podatku VAT" Nie powoduje to dla firmy utraty prawa do odliczenia wartości darowizny od dochodu.

Przedstawicielka Ministerstwa Finansów twierdziła, że wprowadzenie 0% stawki na dostawę towarów i świadczenie usług na rzecz organizacji pozarządowych byłoby niezgodne z 6 dyrektywą. Naraziłoby Polskę na wdrożenie postępowania przez Komisję Europejską i w perspektywie kary pieniężne. Ministerstwo Finansów prowadzi analizy mające na celu poszukiwanie ewentualnych rozwiązań, które byłby korzystne dla podmiotów chcących działać dobroczynnie i jednocześnie nie narażałyby Polski na prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawie stosowania przepisów niezgodnych z 6 dyrektywą.

Zespół przyjął następujące ustalenia:

1) Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wystąpi do Biura Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu o zbadanie zgodności proponowanych przez WRZOS i Federację Banków Żywności postulatów zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie ich zgodności z prawem Unii Europejskiej.

2) Zespół wystąpi także o zbadanie sposobu regulowania kwestii darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego w wybranych państwach UE (Niemcy, Włochy, Francja, Węgry),

3) Kolejne spotkanie Zespołu poświęcone będzie propozycjom zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.