Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

druki senackie nr 1194, 1194 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projekt ustawy ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób skazanych przez wprowadzenie regulacji umożliwiających udzielanie zamówień publicznych nowo powstałym instytucjom gospodarki budżetowej, zatrudniającym skazanych (byłym przywięziennym zakładom pracy, funkcjonującym wcześniej jako gospodarstwa pomocnicze).

Marszałek Senatu w dniu 27 kwietnia 2011 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Gospodarki Narodowej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 7 czerwca 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu bez poprawek (druk nr 1194 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.