Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki senackie nr 1193, 1193 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Zbigniew Cichoń.

Wnioskodawcy proponują, aby pisma procesowe były dostarczane stronom procesowym bezpośrednio, a nie drogą pocztową.

Marszałek Senatu w dniu 27 kwietnia 2011 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 7 czerwca 2011 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 1193 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.