Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

druki senackie nr 1173, 1173 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Piotr Zientarski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W projekcie ustawy zaproponowano ograniczenie zakresu wstępnego badania wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wyłącznie do kwestii braków formalnych. Kwestia ewentualnej bezzasadności takiego wniosku ma być badana przez sąd dyscyplinarny.

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2011 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 7 czerwca 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu bez poprawek (druk nr 1173 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.