Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 4085, do druku nr 4085, 4209, do druku nr 4209, 4209-A

druki senackie nr 1242, 1242 A, 1242 B

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu zmianę przepisów przewidujących odpowiedzialność karną za przestępstwa polegające na działaniu na szkodę spółek handlowych, spółdzielni lub zakładów ubezpieczeń. Ustawa wprowadza kryminalizację działania polegającego na sprowadzaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody. Dotychczas odpowiadał karnie sprawca, który wyrządził spółce taką szkodę. Zmieniono także tryb ścigania tych przestępstw na prywatnoskargowy.

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyła się 14 czerwca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1242 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 14 czerwca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1242 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.