Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

druki sejmowe nr 3883, 4021, 4021-A

druki senackie nr 1220, 1220 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister – Członek Rady Ministrów Michał Boni.

Ustawa dokonuje zmiany w zasadach programowania prac Rządu, zastępując, przygotowywane obecnie co 6 miesięcy, programy prac legislacyjnych Rady Ministrów wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów, o charakterze ciągłym, obejmującym projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń RM. Ponadto, dokumenty ujęte w wykazie będą dostępne systemie elektronicznym “Rządowy Proces Legislacyjny”. Ustawa przewiduje również, że dany podmiot będzie mógł zgłosić zainteresowanie pracami nie tylko nad projektem ustawy, jak jest obecnie, ale też nad projektem założeń do danego projektu ustawy.

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 13 maja 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2011 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 1 czerwca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1220 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski