Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

druki sejmowe nr 3940, 4070

druki senackie nr 1203, 1203 A, 1203 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa wykonuje postanowienie TK i dotyczy podwyższenia o kwotę podatku VAT wynagrodzeń osób, które wykonują określone czynności w postępowaniach upadłościowych i naprawczych tj.: syndyków, nadzorców sądowych, zarządców, tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych i kuratorów.

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 maja 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 18 maja 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 1203 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 19 maja 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 1203 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Czelej.