Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

druki sejmowe nr 3887, do druku nr 3887, 4091

druki senackie nr 1197, 1197 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa określa zasady funkcjonowania w Polsce systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z ustawą system handlu uprawnieniami obejmuje emisję gazów cieplarnianych z instalacji (ich działalność powoduje emisję) i operacji lotniczych (wykonywanych przez operatora statku powietrznego na terytorium państwa unijnego). Ustawa przewiduje włączenie do systemu handlu uprawnieniami do emisji nowej kategorii podmiotów, jaką będą operatorzy statków powietrznych.
Ponadto ustawa powierza ministrowi środowiska nadzór nad systemem handlu uprawnieniami do emisji. Systemem administrował będzie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Przejmie on zadania Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE).

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 maja 2011 r. skierował ustawę do:

- Komisji Środowiska,

- Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 18 maja 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1197 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.