Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

druki sejmowe nr 3723, 4089, do druku nr 4089

druki senackie nr 1207, 1207 A, 1207 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa zmierza do uproszczenia i przyspieszenia dochodzenia oraz egzekwowania przez wierzycieli roszczeń alimentacyjnych z zagranicy, w ramach Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej ochrony dłużnikom alimentacyjnym.

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 maja 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 maja 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1207 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 18 maja 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1207 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.