Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

druki sejmowe nr 3487, do druku nr 3487, 3923, 3923-A

druki senackie nr 1154, 1154 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa przewiduje wprowadzenie zmian dotyczących systemu kształcenia lekarzy
i lekarzy dentystów. W nowych rozwiązaniach uwzględniono wprowadzenie uregulowań dotyczących studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym wynikających z konieczności dostosowania do wymogów prawa UE (dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych). Nowe przepisy zmieniają zasady odbywania praktyk zawodowych podczas studiów dla obu grup przyszłych lekarzy oraz przewidują zlikwidowanie stażu podyplomowego. Złożenie najważniejszych egzaminów końcowych dla kierunku lekarskiego ma się odbywać na V roku studiów, a dla lekarzy dentystów na IV roku. Zlikwidowane będą państwowe egzaminy lekarskie (LEP) oraz (LDEP). Kolejne zmiany odnoszą się do zasad odbywania specjalizacji (przewiduje się wprowadzenie modułowego systemu odbywania specjalizacji) oraz przyznawaniem miejsc szkoleniowych na określone specjalizacje.

Sejm uchwalił ustawę na 88. posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 30 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 1154 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Górecki.

Mniejszości Komisji przedstawiły wnioski:

- o wprowadzenie poprawki do ustawy,

- o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcami mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będą: senator Stanisław Karczewski oraz senator Waldemar Kraska.