Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

druki senackie nr 1074, 1074 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Kazimierz Jaworski.

Wnioskodawcy w przedstawionym projekcie proponują ograniczenie możliwości emitowania reklam napojów alkoholowych w środkach masowego przekazu oraz w określonych w projekcie miejscach z jednoczesnym zwiększeniem górnej granicy grzywny dla prowadzących taką reklamę promocję.

Marszałek Senatu w dniu 5 stycznia 2011 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Kultury i Środków Przekazu,

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 1 marca 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 1074 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Jaworski.