St Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o efektywności energetycznej.

druki sejmowe nr 3514, do druku nr 3514, 3888, do druku nr 3888

druki senackie nr 1141, 1141 A, 1141 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej gospodarki. Określa ona krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią (9 proc. oszczędności energii do 2016 r.), zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady uzyskiwania i umarzania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów), których wydawanie ma zachęcać do oszczędnego gospodarowania energią (zadania z tym związane ustawy powierza prezesowi URE). Ustawa określa również zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej, a także zasady uzyskiwania uprawnień audytora efektywności energetycznej.

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 23 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (13) (druk nr 1144 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Majkowski.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 1144 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 23 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 1144 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.