Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

druki sejmowe nr 2921, do druku 2921, 3953, 3953-A

druki senackie nr 1152, 1152 A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Przedstawiona propozycja ma na celu przeciwdziałanie przewlekłości postępowań administracyjnych, a tym samym realizację prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Wnioskodawcy proponują zapisanie możliwości wymierzania przez sąd na wniosek strony organowi administracji publicznej grzywny już w wyroku uwzględniającym skargę na bezczynność tego organu w określonych sprawach.

Sejm uchwalił ustawę na 88. posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1152 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.