Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

druki sejmowe nr 3143, 3450, 3450-A

druki senackie nr 1023, 1023 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Nowelizacja zmierza do wprowadzenia nowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i poszerzenie kręgu potencjalnych beneficjentów, w celu dostosowania działań prowadzonych przez Agencję do potrzeb przedsiębiorców
w warunkach spowolnienia gospodarczego spowodowanego ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym.

Sejm uchwalił ustawę na 77 posiedzeniu w dniu 29 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2010 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 16 listopada 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 1023 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Eryk Smulewicz.