Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3423, 3481

druki senackie nr 1021, 1021 A, 1021 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu dostosowanie prawa do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe.

Sejm uchwalił ustawę na 77 posiedzeniu w dniu 29 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 listopada 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1021 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 1021 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Boszko.