Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM(2010) 539.

druki senackie nr 1033, 1033 S

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 24 listopada 2010 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej projektu bez poprawek (druk nr 1033 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.