Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

druki senackie nr 936, 936 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu zmianę brzmienia art. 119 § 3. Roszczenie właściciela nie wygaśnie już po upływie 2 lat od prawomocnego orzeczenia, lecz ulegnie przedawnieniu na ogólnych zasadach k.c., do których odsyła art. 119 § 2.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się w dniu 29 października 2010 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu bez poprawek (druk nr 936 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.