Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

druki sejmowe nr 3386, do druku 3386, 3541

druki senackie nr 1022, 1022 A, 1022 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. Ustawa ma być stosowana nie tylko w stosunku do osób fizycznych, lecz także do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Sejm uchwalił ustawę na 77 posiedzeniu w dniu 29 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 9 listopada 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 1022 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 listopada 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 1022 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.