Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

druki sejmowe nr 3188, do druku nr 3188, 3217

druki senackie nr 937, 937 A

Jest to poselski projekt ustawy.

Projekt usuwa rozbieżności między ustawą a dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady. Zgodnie z projektem warunkiem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym w Polsce papierów wartościowych emitenta z siedzibą w państwie członkowskim UE, jest otrzymanie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego wraz z jego tłumaczeniem na język polski lub angielski.

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2010 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 937 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.