Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

druki sejmowe nr 2565, do druku nr 2565, 3176, 3176-A

druki senackie nr 927, 927 A, 927 B

Jest to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa ma na celu zaliczenie do celów publicznych działań związanych z budową urządzeń do wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej, co ma doprowadzić do znaczącego przyspieszenia odtwarzania mocy wytwórczych, tworzenia nowych źródeł w tym źródeł odnawialnych oraz rozbudowy systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, jako podstawowych elementów bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 lipca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 sierpnia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 927 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 28 lipca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 927 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.