Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

druki sejmowe nr 3016, do druku nr 3016, 2738, do druku nr 2738, 3201

druki senackie nr 938, 938 A

Są to senacki i rządowy projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Prezes Rady Ministrów i Minister Sprawiedliwości.

Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących:

- wykluczenia możliwości odmowy przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komornika, poza granicami właściwości sądu apelacyjnego,

- przyznania prezesowi sądu apelacyjnego uprawnienia do zobowiązania komornika do zatrudnienia wskazanego asesora komorniczego,

- zwolnienia Skarbu Państwa z obowiązku uiszczania zaliczek na wydatki gotówkowe oraz opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję lub zabezpieczenie,

- zróżnicowania sytuacji prawnej komorników i zastępców komorników w zakresie prawa do opłat egzekucyjnych.

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2010 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 938 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 938 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.