Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dowodach osobistych.

druki sejmowe nr 2917, 3199, 3199-A

druki senackie nr 939, 939 A, 939 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt ustawy mający zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 1974 r. zakłada wprowadzenie nowego dokumentu tożsamości, posiadającego oprócz warstwy graficznej również warstwę elektroniczną. Dzięki zawartym w warstwie elektronicznej danym (m.in. podpis elektroniczny) nowy dowód stanie się narzędziem wielofunkcyjnym, które ma ułatwić kontakt obywatela z administracją publiczną (załatwianie spraw przez internet). Projekt przewiduje także odmiejscowienie procedury wydawania tych dokumentów, co oznacza, że właściwym do wydania dowodu osobistego będzie organ dowolnej gminy na terenie kraju.

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 939 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9) (druk nr 939 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (15) (druk nr 939 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.