Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

druki senackie nr 847, 847 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt wprowadza zasadę, że na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko adwokatom i radcom prawnym będzie zagwarantowane prawo do obrony, a w szczególności prawo do ustanowienia obrońcy.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2010 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 czerwca 2010 r.

Komisje wnoszą przyjęcie bez poprawek projektu ustawy (druk nr 847 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.