Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

druki senackie nr 854, 854 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 

Nowelizacja ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego polega na zmianie brzmienia art. 47922 poprzez dodanie zdania drugiego przesądzającego, iż w sytuacji, gdy podstawą wznowienia ma być art. 4011 k.p.c. stosuje się termin pięcioletni (czyli analogicznie jak w wypadku spraw rozpoznawanych w zwykłym trybie - art. 408 k.p.c.). Tym samym jednoznacznie określony zostanie kolejny wyjątek od zasady, wedle której wznowienia postępowania w tzw. sprawach gospodarczych można domagać się w terminie nie przekraczającym lat dwóch.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2010 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 czerwca 2010 r.

Komisje wnoszą przyjęcie bez poprawek projektu ustawy (druk nr 854 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.