Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim.

druki sejmowe nr 3008, do druku nr 3008, 3038, 3038-A

druki senackie nr 888, 888 A

Był to poselski projekt ustawy.

Celem nowelizacji jest doprecyzowanie, kto pełni obowiązki prezesa NBP w przypadku wygaśnięcia jego kadencji. Ustawa przewiduje, że w sytuacji, gdy zakończy się sześcioletnia kadencja Prezesa NBP, a Sejm nie dokona wyboru jego następcy, dotychczasowy prezes pełni obowiązki do czasu złożenia przez nowego prezesa przysięgi wobec Sejmu, co równoznaczne jest z objęciem obowiązków. W pozostałych sytuacjach (rezygnacja, śmierć, odwołanie) obowiązki Prezesa NBP wykonywał będzie do czasu objęcia obowiązków przez nowego prezesa Wiceprezes NBP – pierwszy zastępca Prezesa NBP.

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 21 maja 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 maja 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 czerwca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 maja 2010 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 26 maja 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 888 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Ponadto mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji w tej sprawie będzie senator Grzegorz Banaś.