Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2874, 2999

druki senackie nr 869, 869 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Przedstawione w ustawie zmiany zmierzają do implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ograniczających bariery w podejmowaniu i prowadzeniu działalności usługowej w zakresie doradztwa podatkowego. Zaproponowane zmiany dotyczą m.in.:

    • zniesienia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez doradcę podatkowego wykonującego zawód przy zastrzeżeniu że prowadzona działalność nie może stać w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej doradcy podatkowego oraz nie rodzi konfliktu interesów,
    • wprowadzenia możliwości porównywania ubezpieczeń,
    • likwidacji całkowitego zakazu reklamy.

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 maja 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 czerwca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 maja 2010 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 maja 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (13) (druk nr 869 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Banaś.