Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

druki senackie nr 762, 762 S, 762 X

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności art. 28 ust. 1 ustawy z Konstytucją. Zmiana ustawy polegać ma na tym, że w przypadku złożenia przez dłużnika niereprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego wniosku o ogłoszenie upadłości, który nie odpowiada wymogom ustawy lub jest nienależycie opłacony, będzie istniał obowiązek wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku lub jego opłacenia.

Senat na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2010 r. po przeprowadzonym drugim czytaniu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 12 maja 2010 r. rozpatrzyły projekt ustawy oraz wniosek zgłoszony do tego projektu podczas drugiego czytania.

Komisje poparły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat wraz z projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 762 S (druk nr 762 X).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.