Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

druki sejmowe nr 2785, 2909, 2909-A

druki senackie nr 868, 868 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa ma na celu dokonanie zmian i uzupełnień legislacyjnych dotyczących zasad i procedur kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w celu wdrożenia rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działań kontrolnych.

Sejm uchwalił ustawę na 65. posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 kwietnia 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 maja 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 maja 2010 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 5 maja 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 868 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.