Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2471, do druku nr 2471, 2839

druki senackie nr 860, 860 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa ma na celu doprecyzowanie i usprawnienie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz wprowadzenie dla regionalnego dyrektora ochrony środowiska kompetencji do uzgadniania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego.

Sejm uchwalił ustawę na 65. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 kwietnia 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 maja 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 maja 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Środowiska,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 maja 2010 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 860 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.