Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 2870, 2944

druki senackie nr 863, 863 A, 863 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania nowego sposobu rejestracji przebiegu rozprawy w postaci zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu (protokół elektroniczny).

Sejm uchwalił ustawę na 65. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 kwietnia 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 maja 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 maja 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 maja 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 863 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 maja 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 863 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.