Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o instytutach badawczych.

druki sejmowe nr 1629, 252, do druku 252, 2843, 2843-A

druki senackie nr 822, 822 A

Były to rządowy i poselski projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na mocy ustawy dotychczasowe jednostki badawczo–rozwojowe zostaną przekształcone w instytuty badawcze, podlegające ścisłym zasadom kontroli oraz systematycznemu audytowi. Podstawowym zadaniem instytutów będzie realizowanie badań stosowanych i prac rozwojowych na potrzeby gospodarki. Do ich zadań należeć będzie także transfer technologii i przystosowywanie wyników do oczekiwań przemysłu.

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 marca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 kwietnia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2010 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 31 marca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (17) (druk nr 822 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.