Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

druki sejmowe nr 1636, 2841

druki senackie nr 820, 820 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustawa rozszerza zakres zadań Centrum, działającego od 1997 r., m.in. o zarządzanie badaniami i pracami rozwojowymi w obszarze bezpieczeństwa i obronności, finansowanie badań stosowanych. Ponadto ustawa poszerza kompetencje Rady Centrum o określanie strategicznych programów badań naukowych, a także poszerza katalog wnioskodawców uprawnionych do występowania o środki finansowe o osoby fizyczne (dotychczas o takie środki mogły ubiegać się tylko przedsiębiorstwa, które rocznie na badania i rozwój przeznaczały przynajmniej 400 tys. euro).

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 marca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 kwietnia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2010 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 31 marca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (15) (druk nr 820 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.