Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

druki sejmowe nr 1082, do druku 1082, 2832

druki senackie nr 825, 825 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Proponowana zmiana polega na wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2010 r. terminu na złożenie wniosku o wypłatę świadczeń z Funduszu przez byłych pracowników lub członków rodziny zmarłego pracownika, uprawnionych do renty rodzinnej, których roszczenia nie zostały zaspokojone, mimo wyroków sądowych przeciwko pracodawcy, ani przez byłego niewypłacalnego pracodawcę, ani przez syndyka czy likwidatora.

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 marca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 kwietnia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2010 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 31 marca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 825 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.